Publisert: 12.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall eiendomsforvaltning. Oslo

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Arealeffektiv drift

Energiforbruket oppfattes som høyt. Sammen med en høy investeringstakt gir det en antakelse om at kommunen kan holde formålsbyggene i relativt god stand. Dette vil lokale tilstandsvurderinger si mer om. Energiforbruket ligger høyest i nettverket, men har hatt en markant nedgang i siste treårsperiode.

Grunnlagstallene for arealbruken viser at kommunen ligger over gjennomsnitt i nettverket mtp areal pr elev i kommunal grunnskole. Nettverkssnittet er 17,0 m2/elev i 2017, og Oslos tall er 17,7 m2/elev. I ASSS-nettverket er gjennomsnittlig areal pr beboer i institusjon 101,3 m2. Oslo ligger i 2017 under dette snittet – og har nå 92,0 m2/beboer i institusjon. Samtidig har Oslo en markert reduksjon i treårsperioden, fra 121,9 til 92,0 m2/beboer. Under forutsetning av presis rapportering er dette svært interessante tall.

Om vi skiller ut grunnlagstallene for driftsdelen av FDV (forvaltning/drift/vedlikehold) ser vi at kommunen har lave driftsutgifter på administrasjonsbygg (226,2 kr/m2 mot ASSS-snitt 325 kr/m2). Samtidig har kommunen relativt høye driftsutgifter på barnehagebygg (1087,9 kr/m2 mot ASSS-snitt 841 kr/m2) og skolebygg (679,4 kr/m2 mot ASSS-snitt 524 kr/m2). Disse tallene fanger ikke opp varierende bruksintensitet mellom kommuner. For Oslo er kostnadene pr m2 stigende i treårsperioden både for administrasjonsbygg, barnehagebygg og skolebygg.

Driftsutgiftene på formålsbyggene relateres pt enten til arealenhet (kr/m2) eller innbygger/målgruppe-fordelt ressursbruk ( f.eks. kr/elev eller kr/innbygger i målgruppen). Denne ressursbruken fanger ikke opp gevinster av kombinert bruk/belastning gjennom større deler av døgnet.

Energiforbruk er en del av driftsdelen i regnskapet. Ser vi på kommunens forbruk speilet mot nettverkssnittet ser vi at forbruket i Oslo i 2017 er på 186 kwh/m2. Nettverkssnittet er 153 kwh/m2. Forbruket i kommunen er markert synkende i treårsperioden. Men forbruket er fortsatt relativt høyt. Dette høye forbruket må sees i sammenheng med kommunens aktive politikk for at formålsbygg skal være tilgjengelig for bruk store deler av dagen.

I eiendomsforvaltningen er et verdibevarende vedlikehold vesentlig. For å holde på opprinnelige verdier indikerer markedsstandarden – Holtenøkkelen middels verdi – et behov på omkring 180 kr/m2. For 2017 var nettverkssnittet 152 kr/m2 i vedlikehold. Oslo lå på 203 kr/m2. Verdiene for kommunen er økende i treårsperioden.