Publisert: 27.08.2018

Endret: 27.08.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Oslo

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om barnevern i Oslo

Kommunens tiltaksprofil viser at en høyere andel av barna får tiltak i hjemmet enn i nettverket samlet. Det bidrar til å forklare hvorfor kommunen har et relativt lavt ressursbruk sammenlignet med nettverket. Kommunen har svært gode resultater på kvalitetsindikatorene.

Oslo har en ressursbruksindikator på 80, det betyr at kommunen bruker 20 % mindre på barneverntjenester når man har korrigert for beregnede forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Dette indikerer at kommunen bruker relativt sett lite ressurser på barnevern. En forklaring på dette kan være at kommunen har, som vist nedenfor, en lavere andel barn som er plassert av barnevernet. Plasseringstiltak er stort sett dyrere enn tiltak i hjemmet, så lav andel plasserte barn innebærer lavere utgifter. 

Kommunen ligger 20 % over snitt på andel barn med undersøkelser. Kommunen har hatt en kraftig vekst i undersøkelser de siste årene. Dette skyldes at en høyere andel av meldingene undersøkes.  Oslo kommune har en tydelig og stabil «tiltaksprofil» hvor hovedvekten av barna som får tiltak, får disse i hjemmet. Vi ser også at kommunen ligger blant de høyeste i nettverket på indikatoren «Andel barn som ikke er plassert av barnevernet» og under snittet i nettverket på andel barn som er plassert. Dette henger sannsynligvis sammen med finansieringsordningen som gir barneverntjenestene stor valgfrihet og muligheter til å etablere omfattende tiltak for barna i hjemmet, fremfor å plassere de. 

Oslo kommune ligger 12 % over snittet i nettverket på brutto driftsutgifter pr barn knyttet til driften av barnevernet (saksbehandling og administrasjon, f 244). Enhetskostnader pr barn til tiltak (f 251) ligger nær gjennomsnittet i ASSS og kostnadene har vært på samme nivå de siste tre årene. Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert ligger 12 % under snitt. Dette er en vekst på 10 % fra 2016, men en lavere vekst enn nettverket samlet.   

Andel undersøkelser gjennomført i løpet av tre måneder ligger stabilt høyt, og kommunen er blant de med beste resultater i nettverket på denne indikatoren.