Publisert: 10.09.2018

Nøkkeltall 

Tabell 1. Nøkkeltall barnehager. Oslo

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Barnehage i Oslo

I Oslo kommune er andelen minoritetsspråklige barn mellom 1-5 år i barnehage 3,1 prosent over gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

Netto driftsutgifter 5 prosent over gjennomsnittet for ASSS-kommunene, og utgiftene har økt noe fra 2016 til 2017. Når det er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter har Oslo en ressursbruk noe under gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Samtidig er enhetskostnadene i Oslo er de høyeste enhetskostnadene i ASSS-nettverket.

33,4 prosent av de ansatte i kommunale barnehager har barnehagelærerutdanning. Snitt i nettverket er 36,9. Oslo har samtidig en høy andel menn i barnehager og ligger 4,7 prosent høyere enn gjennomsnittet for ASSS-nettverket. Andelen menn har økt noe fra 2016.

Dekningsgraden for barn i alderen 1-2 år er lavere enn gjennomsnittet og skal normalt trekke driftsutgiftene per innbygger 1-5 år ned. Selv om andelen med barnehagelærerutdanning er lav er det høy bemanningstetthet, noe som øker kostnadene.

På barnehageområde er det mange av de samme faktorene som påvirker både utgifter og kvalitet. Det er vanskelig å måle kvalitet i barnehagene direkte, derfor bruker vi ofte følgende som indikatorer: personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten.

To forhold indikerer høy kvalitet i Oslo. Foreldrene er fornøyde, og bemanningstettheten er høyere enn gjennomsnittet. En lav andel medarbeidere med relevant utdanning kan utfordre kvaliteten i barnehagene.