Publisert: 14.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall samferdsel. Kristiansand

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om samferdsel i Kristiansand

Kristiansand har flere meter veg per innbygger enn gjennomsnitt i ASSS-nettverket. Målt per innbygger har Kristiansand 12 % flere meter kommunal veg og 20 % flere meter veg tilrettelagt for syklende enn gjennomsnitt i ASSS. KOSTRA viser at kommunen hadde 5 % lavere brutto driftsutgifter uten avskrivninger per meter kommunal veg enn snitt i nettverket i 2017 

Kristiansand rapporterte manuelt at de hadde litt lavere driftsutgifter per meter veg til vinterdrift og betydelig høyere utgifter til vegdekker i 2017 enn gjennomsnitt i ASSS-nettverket. Brutto driftsutgifter per meter veg ført på art for vedlikehold i 2017 var 11 % under snitt, dette var nesten 1/3 av de samla driftsutgiftene. Av samla driftsutgifter på kr 210,- uten avskrivninger per meter veg hadde kommunen rene driftsutgifter uten vedlikehold på kr 150,- per meter kommunal veg i 2017, 18 % under snitt i ASSS. Kristiansand brukte kr 89 per meter veg til ordinære driftsoppgaver uten utgifter til vedlikehold og vinterdrift, det var 23 % under snitt. Brutto investeringsutgifter per meter kommunal veg til vegdekker var 11,- kr per meter veg i 2017, og det va86 % under snitt i nettverket. 

Kristiansand har kartlagt tilstand og vedlikeholdsetterslep på de kommunale vegene. Kommunen hadde en høy andel veg med akseptabel tilstand, rett over snitt og vedlikeholdsetterslepet per meter veg vablant de laveste i nettverket.  Kristiansand rapporterer om det høyeste nivået på bruk av investeringsmidler til rehabilitering og vedlikehold av vegdekker. Til sammen indikerer dette at kommunen hadde en god drift der de tok vare på og styrket vegkapitalen.

Sammenlignet med snitt hadde kommunen ført noe høyere utgifter på art for vedlikehold i drifts-regnskapet, de hadde det høyeste nivået på bruk av investeringsmidler til rehabilitering og vedlikehold av vegdekker og det vil derfor være spennende å følge utviklingen på tilstand og vedlikeholdsetterslep på de kommunale vegene. 

Her finner du mer informasjon

Figurene nedenfor inneholder flere detaljer.

Brutto driftsutgifter uten avskrivninger per meter kommunal vei 2017. Manuelt rapportert til KS

Samferdsel: Driftsutgifter uten avskrivninger kommunal veg 2017

Samferdsel: vedlikehold, rehabilitering- og investeringer kommunal vei uten avskrivninger i 2017