Publisert: 03.09.2018

Hva er en produksjonsindeks?

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Produksjonsindeks grunnskole

Tabell 1. Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 1 viser Kristiansands score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Resultatene for nasjonale prøver er gjennomsnittet av engelsk, lesing og regning og resultatene for eksamen er gjennomsnittet av skriftlig engelsk, matematikk, norsk og norsk sidemål. Resultatene er korrigert for sosioøkonomiske variable som forskjeller i andel barn med enslig forsørger og innbyggernes utdanningsnivå. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent.

I 2017 var Kristiansands produksjon innenfor grunnskole 2,3 prosent lavere enn ASSS-snittet. Kristiansand scoret lavest på indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO som lå 27,4 prosent under ASSS-snittet. Kristiansand scoret høyest på indikatoren eksamen som lå 2,2 prosent over ASSS-snittet.

Tabell 2 viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Kristiansand har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Kristiansand opp med 0,1 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,7 prosent.

I Kristiansand gikk indikatoren antall elever og nasjonale prøver 5. trinn mest opp med 3,3 prosent, hvorav sterkere resultater bidro med 2,7 prosent. Motsatt gikk indikatoren antall elever og læringsmiljø ned med 2,7 prosent, hvorav redusert læringsmiljø bidro med -3,2 prosent. Antall elever og nasjonale prøver 8. trinn gikk ned med 2,6 prosent, hvorav svakere resultater bidro med -3,2 prosent.

Tabell 2. Prosentvis endring i produksjon grunnskole fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks barnehage

Tabell 3. Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 2 viser Kristiansands score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehager.

I 2017 var Kristiansands produksjon innenfor barnehager 2,1 prosent høyere enn ASSS-snittet. Kristiansand scoret høyest på indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning som lå 13,5 prosent over ASSS-snittet.  

Tabell 4 viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Kristiansand har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Kristiansand opp med 0,9 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,5 prosent.

Indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning gikk mest opp med 4,0 prosent.

Tabell 4. Endring i produksjon barnehager fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks barnevern

Tabell 5. Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 3 viser Kristiansands score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

I 2017 var Kristiansands produksjon innenfor barnevern 9,3 prosent høyere enn ASSS-snittet. Kristiansand scoret høyest på indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet som lå 36,5 prosent over ASSS-snittet. Kristiansand lå over ASSS-snittet på alle indikatorer innenfor barnevern.

Tabell 6 viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Kristiansand har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Kristiansand oppmed 5,0 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,6 prosent.

I Kristiansand gikk indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder mest opp med 17,3 prosent og indikatoren barn omfattet av barnevernsundersøkelse gikk opp med 14,2 prosent. Motsatt gikk indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet ned med 1,6 prosent.

Tabell 6. Endring i produksjon barnevern fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks kommunehelse

Tabell 7. Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 4 viser Kristiansands score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

I 2017 var Kristiansands produksjon innenfor kommunehelse 2,7 prosent lavere enn ASSS-snittet. Kristiansand hadde lavest score på indikatoren fysioterapeuttimer per uke som lå 17,8 prosent under ASSS-snittet. Kristiansand hadde høyest score på indikatoren gravide som har møtt til svangerskapskontroll som lå 19,1 prosent over ASSS-snittet og indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst lå 15,0 prosent over.

Tabell 8 viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Kristiansand har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Kristiansand opp med 0,8 prosent, mens ASSS-snittet økte med 3,2 prosent.

I Kristiansand gikk indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn mest opp med 5,3 prosent og indikatoren legetimer per uke gikk opp med 3,6 prosent. Motsatt gikk indikatoren gravide som har møtt til svangerskapskontroll mest ned med 8,6 prosent og indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst gikk ned med 7,4 prosent.

Tabell 8. Endring i produksjon kommunehelsetjeneste fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Tabell 9. Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 5 viser Kristiansands score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg.

I 2017 var Kristiansands produksjon innenfor pleie og omsorg 6,0 prosent høyere enn ASSS-snittet. Kristiansand hadde høyest score på indikatoren timer helsetjenester i hjemmet som lå 37,7 prosent over ASSS-snittet. I tillegg lå indikatoren timer støttekontakt 34,8 prosent over ASSS-snittet og timer praktisk bistand lå 32,7 prosent over. Kristiansand hadde lavest score på indikatoren timer dagsenter som lå 46,1 prosent under ASSS-snittet. I tillegg lå indikatoren tidsbegrensede oppholdsdøgn i institusjon 40,9 prosent under ASSS-snittet og indikatoren fysioterapeuttimer per beboer 38,3 prosent under.  

Tabell 10 viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Kristiansand har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Kristiansand ned med 0,7 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,3 prosent.

I Kristiansand gikk indikatoren legetimer mest ned med 20,2 prosent og indikatoren fysioterapeuttimer gikk ned med 14,5 prosent. Motsatt gikk indikatoren timer omsorgslønn mest opp med 6,9 prosent og indikatoren timer støttekontakt gikk opp med 3,3 prosent.

Når det gjelder Kristiansand er det feil i IPLOS når det gjelder fordelingen mellom timer praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet i 2016. Ved beregningen av endringstallene fra 2016 til 2017 har vi antatt at fordelingen i 2016 er den samme som i 2017.

Tabell 10. Endring i produksjon pleie og omsorg fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Tabell 11. Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 6 viser Kristiansands score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester. 

I 2017 var Kristiansands produksjon innenfor sosiale tjenester 13,3 prosent lavere enn ASSS-snittet. Kristiansand hadde lavest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere under 25 år som lå 27,6 prosent under ASSS-snittet. Lav score på denne indikatoren viser at Kristiansand hadde relativt mange sosialhjelpsmottakere under 25 år. Kristiansand hadde høyest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt i 6 måneder eller mer som lå 0,6 prosent over ASSS-snittet. Høy score på denne indikatoren viser at Kristiansand hadde relativt få sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt i 6 måneder eller mer.

Dokumentasjon og mer informasjon

Lenkeblokk Icon Nærmere om produksjonsindekser og effektivitet 2017