Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg. Kristiansand

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

Kristiansand hadde netto driftsutgifter hjemmetjenester pr innbygger 0-66 år på 95 % av gjennomsnitt ASSS.  

Gjennomsnittlig bistandsbehov hos hjemmetjenestebrukerne under 67 år ligger omtrent på snittet for ASSS, mens netto utgifter pr mottaker av hjemmebaserte tjenester under 67 år var på 69 % av gjennomsnitt ASSS.  

Kristiansand har en høyere andel utviklingshemmede over 16 år, med 120 % av snitt ASSS. Kommunen har blant de laveste utgiftene til TTU, både per utviklingshemmet (20 % under snittet) og per beboer i bolig med fast tilknyttet personale hele døgnet. Utgiften pr. bolig er i 2017 29 % under ASSS-snittet. Utgiftene til TTU-bolig har gått ned siden 2016. Dette er hovedsakelig på grunn av endret føring av kostnader, og ikke endringer i tilbudet.  

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

For tjenester til innbyggere over 67 år er det et særtrekk ved profilen at Kristiansand ligger rundt snittet eller lavere enn gjennomsnitt ASSS.  

Hjemmetjenestemottakerne over 67 år i Kristiansand har et gjennomsnittlig bistandsbehov som er omlag på gjennomsnitt ASSS (102 %). Utgiftene til hjemmetjenester pr innbygger 67 år og eldre ligger litt under snittet (95 %). Netto driftsutgifter til hjemmetjenester pr bruker 67 år og eldre ligger godt under gjennomsnittet på 89 %.   

For innbyggere 80 år og eldre viser profilen at Kristiansand ligger noe over gjennomsnittet for andel som mottar hjemmetjenester, og kommunen har lavere andel som bor i institusjon eller bolig med heldøgns omsorg.   

Kristiansand har tidligere hatt en høyere andel legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem enn ASSS-kommunene, mens tallene for 2017 viser at kommunen ligger godt under snittet – 78 % av ASSS-snittet.