Publisert: 17.09.2018

Kristiansand hadde et netto driftsresultat i 2017 på 3,4 prosent. Dette var en klar nedgang fra året før. Samtidig gikk kommunens netto investeringsutgifter ned fra 2016 til 2017. Nedgangen i netto driftsresultat og nedgangen i netto investeringsutgifter virker i motsatt retning med hensyn til overskudd før lån, slik at Kristiansands overskudd før lån var om lag det samme i 2017 som i 2016. Kommunens netto gjeld gikk ned fra 74 prosent av inntektene i 2016 til 67 prosent i 2017. 

Når vi sammenlikner resultatene i Kristiansand i 2017 med de øvrige ASSS-kommunene utenom Oslo i gjennomsnitt, så hadde de øvrige ASSS-kommunene ikke samme nedgang i netto driftsresultat som Kristiansand. Kristiansand hadde også lavere netto driftsresultat enn de øvrige ASSS-kommunene. Samtidig hadde ikke Kristiansand samme vekst i netto investeringsutgifter som de øvrige ASSS-kommunene. Kristiansand hadde også lavere nivå på netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene. I 2017 hadde Kristiansand en netto gjeld som var om lag 16 prosentenheter høyere enn de øvrige ASSS-kommunene målt forhold til driftsinntektene. Dette var mindre forskjell enn i 2016 da Kristiansand hadde en netto gjeld som var om lag 21 prosentenheter høyere. 

I 2017 var inntektene i Kristiansand om lag 2 ½ prosent lavere enn landsgjennomsnittet når vi korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov etc. Når vi tar hensyn til inntektsnivået i Kristiansand, hadde kommunen relativt høye netto renteutgifter og avdrag og relativt høye utgifter i sektorene som ikke omfattes av inntektssystemet. Motsatt hadde kommunen relativt lave netto driftsutgifter i pleie og omsorg. Også målt i prosent hadde Kristiansand relativt sett lavest utgifter til pleie og omsorg. 

Når vi ser på sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Kristiansand i 2017 om lag 1 ½ prosent høyere enn ASSS-snittet, mens effektiviteten var om lag 6 prosent høyere enn ASSS-snittet. I 2017 økte Kristiansand kommunes produksjon av tjenester om lag ½ prosent mindre enn økningen i utgiftsbehov, samtidig som Kristiansand hadde en nedgang i effektivitet på om lag 5 prosent. 

I 2017 hadde Kristiansand høyest produksjon innenfor barnevern og pleie og omsorg, og det var innenfor pleie og omsorg at kommunen var mest effektiv med om lag 18 prosent over ASSS-snittet. Det var innenfor sosialtjeneste at Kristiansand hadde lavest tjenesteproduksjon i 2017 og dette var også den tjenesten der Kristiansand var minst effektiv. Det var innenfor barnevern at Kristiansand hadde størst økning i effektivitet fra 2016 til 2017, mens det var størst nedgang innenfor pleie og omsorg.