Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Kristiansand

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om grunnskole i Kristiansand

Utgiftsnivået innen grunnskole påvirkes hovedsakelig av faktorer gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær.  

Gruppestørrelsen 1.-10. trinn er på samme nivå som gjennomsnittet i ASSS-nettverket.  

En stor andel elever med spesialundervisning gir høyere driftsutgifter på skoleområdet, men antall årstimer spesialundervisning pr elev har også betydning for det totale ressursbehovet. Andelen elever med spesialundervisning er på 6,9 prosent i Kristiansand. Dette er under gjennomsnittet for ASSS-kommunene som er 7,5 prosent. Andelen har økt noe de siste tre årene, og økning har det vært både på 1.-4. trinn og 8.-10. trinn. Antall årstimer per elev med spesialundervisning er noe over gjennomsnittet og som i fjor. Det er altså flere elever i Kristiansand enn i fjor som får spesialundervisning, og de som får spesialundervisning får flere timer enn gjennomsnittet for ASSS.  Dette kan ha sammenheng med at når vedtak med få timer spesialundervisning går ned, vil vedtakene som gjenstår være mer omfattende og inneholde flere timer per elev.

Sykefraværet er på 7,1 prosent, hvilket er lavere enn i fjor og lavest av ASSS-kommunene. Lavt sykefravær bidrar til å redusere utgiftene.  

Kristiansand har netto driftsutgifter per elev som er noe høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Driftsutgiftene er høyere i 2017 enn i 2016 også når vi tar hensyn til prisutvikling. Når det korrigeres for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter, har Kristiansand fortsatt høyere ressursbruk enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene.  

På nasjonale prøver ligger kommunen nær gjennomsnittet for ASSS-kommunene når det gjelder andelen elever på de øverste mestringsnivåene på 5. trinn. Her har det de siste tre årene vært en økning i andel elever på de høyeste mestringsnivåene særlig i engelsk og lesing. På 8. og 9. trinn har Kristiansand lavere andel elever på de høyeste trinnene sammenlignet med ASSS-nettverket. Kommunen anmerker at det ved tre av skolene ble glemt å skåre de åpne spørsmålene i enkelte klasser så vel som hele trinn. To av disse skolene er store og utgjør et anselig antall elever og som kommunene mener har påvirket resultatene negativt på kommunenivå på 8. og 9. trinn. Saken har ført til skjerpet kontroll av skolenes gjennomføring av nasjonale prøver. Eksamensresultatene i Kristiansand ligger rett under gjennomsnittet for ASSS-kommunene, og er en bedring fra i fjor. Dette er interessant tatt i betraktning lav andel spesialundervisning og lavt sykefravær.

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Når resultatene skal drøftes er det viktig også å se på forskningen knyttet til skolenes faktiske bidrag til elevenes resultater.