Publisert: 07.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Kristiansand

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om barnevern i Kristiansand 

Kristiansand kommune har en ressursindikator på 106, noe som betyr at kommunen bruker 6 % mer på barneverntjenester enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene når vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Dette er en økning fra tidligere år, og barnevern ser dermed ut til å bli høyere prioritert.  29 % av barna som er plassert av barnevernet i Kristiansand er enslige mindreårige flykninger kommunen har vedtatt å bosette. Ca 1/3 av utgiftene er knyttet til tjenestene disse mottar.  

Kommunen har hatt en kraftig økning i andel barn med undersøkelse. Økningen skyldes klare signaler fra fylkesmannen om at færre meldinger skal henlegges. Flere undersøkelser har ført til en økning i andel barn med tiltak og kommunen ligger nå nest høyest i nettverket.   

Brutto driftsutgifter pr barn til drift av barneverntjenesten (f 244) ligger 10 % under ASSS-snitt, og dette er samme nivå som i 2016. Brutto driftsutgifter pr barn som ikke er plassert (f 251) er 48 % under ASSS-snitt og har laveste enhetskostnader i nettverket. Kommunen har bygget opp en egen tiltaksenhet. Denne enheten produserer tiltak til barn, ungdom og familier og skal benyttes fremfor å kjøpe eksterne tjenester. Kristiansand har nå høye enhetskostnader til barn som er plassert, 10 % over gjennomsnittet i ASSS.  

Kristiansand har gode resultater på kvalitetsindikatorene andel barn med tiltak som har utarbeidet plan og andel undersøkelser som blir gjennomført i løpet av tre måneder.  

Sykefraværet ligger 13 % under ASSS-snitt og dette er lavere enn i fjor.