Publisert: 10.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehager. Kristiansand

Tjenesteprofil 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Barnehage i Kristiansand

Kristiansand har netto driftsutgifter 4 prosent under gjennomsnittet for ASSS-nettverket. Netto driftsutgifter økte med 5 prosent fra 2016 til 2017. Kommunen ligger under snittet for ressursbruk korrigert for utgiftsbehovet.

Utgiftsnivået påvirkes særlig av dekningsgraden for 1-2 åringer, bemanningstetthet og andelen ansatte med barnehagelærerutdanning. I tillegg vil sykefraværet ha betydning. Andel 1-2 åringer med barnehageplass er tilnærmet likt fra 2016 og er 3,2 prosent lavere enn gjennomsnittet. Andelen barn fra 3- 5 år med barnehageplass er tilsvarende stabilt. Kommunen ligger likevel her 1,6 prosent over snittet i ASSS-nettverket.

I Kristiansand vil den lave dekningsgraden for 1-2 åringer og lav bemanningstetthet indikere lavere utgifter enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. En høy andel ansatte med barnehagelærerutdanning, er en faktor som øker utgiftene.

På barnehageområde er det mange av de samme faktorene som påvirker både utgifter og kvalitet. Det er vanskelig å måle kvalitet i barnehagene direkte, derfor bruker vi ofte følgende som indikatorer: personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten. Andelen barnehagelærere indikerer høy kvalitet i Kristiansand. En lav bemanningstetthet kan samtidig utfordre kvaliteten i barnehagene. En reduksjon sykefraværet er positivt både med tanke på kvaliteten og ressursbruken for barnehage.                                                                       

Andel med barnehagelærerutdanning er 1,9 prosent høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Andelen menn i barnehagene har økt men ligger fortsatt under snittet i ASSS.

Sykefraværet i Kristiansand er gått ned fra 13,6 til 11,7 prosent og kommunen ligger under snittet i ASSS-nettverket.