Publisert: 10.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall sosiale tjenester. Fredrikstad

Tjenesteprofil 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om sosiale tjenester

Behovs- og prioriteringsindikatorene viser at det i Fredrikstad kommune har vært en liten økning i driftsutgiftene. Fredrikstad kan vise til gode resultater innenfor rustjenesten – hvor levekår for brukergruppen er bedret gjennom nedgang i bostedsløshet, bedring av helsetilstanden, og redusering av overdosedødsfall (jf. levekårsstatistikk og Brukerplan).

Kommunen fortsetter å holde dekningsgradene nede, og reduserer andelen mottakere både blant de unge og eldre siden forrige tellepunkt.  Økt innsats i forhold til aktivitetsplikten har resultert i et relativt stabilt antall mottakere. Fredrikstad har en ambisjon om å øke andelen som tilbys KVP, men er fortsatt blant de ASSS kommuner som prioriterer tiltaket lavest.

Sosialhjelpstønad per mottaker går opp. Årsaken til økte sosialhjelpsutbetalinger skyldes økning i levekostnader og boutgifter. Herunder justering av veiledende norm, generell husleieøkning, lave trygdeytelser og lavinntektsfamilier i behov av supplerende sosialhjelp pga. husleiekostnader.  

Veksten i enhetskostnadene drives også oppover av en økning i gjennomsnittlige stønadslengder og andelen mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt over 6 mnd.

Sykefraværet går riktig vei, og er redusert med 2 %. Sammenlignet med snittet er sykefraværet i Fredrikstad fortsatt blant det høyeste i ASSS.