Publisert: 14.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall samferdsel. Fredrikstad

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om samferdsel i Fredrikstad

Kommunen har en liten, fleksibel organisasjon som utfører mye drift og vedlikehold i egen regi.  

De har i tillegg langsiktige og «effektive» avtaler for innleie av private entreprenører. Fredrikstad er en betydelig «landkommune» med en større andel veier med mindre trafikkbelastning enn de største bykommunene i ASSS, og har nok derfor mindre veg per innbygger som er tilrettelagt for syklende. 

Fredrikstad hadde svært lave kostnader til vegdekker, trafikksikring, renhold, gatelys og vinterdrift i 2017. Driftsutgifter til drenering/overvann vaså vidt over gjennomsnitt i nettverket. Det er avgjørende om utgiftene går til vedlikehold eller drift, rehabilitering/-oppgradering eller bare til reparasjon av skader.  

ASSS-nettverket har det vært fokus på hva som er forsvarlig nivå på vedlikeholdet for å ta vare på verdiene som vegene representerer - «vegkapitalen». Dette nivået varierer i forhold til kvalitet og «kompleksitet» på veiene i hver enkelt kommune.  Oslo mener at vedlikeholdet bør ligge på kr 90 - 100 for å ta vare på «vegkapitalen» kommunen forvalter, av dette bør de bruke minst kr 72,- per meter veg for å forbygge forfall i vegdekkestandard. Fredrikstad har utgiftsført 40 kr per meter veg til vedlikehold, men brukte en stor andel av driftsbudsjettet til vedlikehold.

Kommunene i ASSS har ulik praksis på regnskapsføring av rehabilitering av vegdekker som driftsutgifter, da flere utgiftsfører deler av dette som vedlikehold eller som investeringer. For å vurdere om kommunene tar vare på «vegkapitalen» bør man se på summen av driftsutgifter til rehabilitering av vegdekker, vedlikehold og investeringer til vegdekker. Investeringene de siste 5 årene til kommunale veier har gått ned fra 24 % over snitt til 12 % under snitt i nettverket.  

Kartlegging av vedlikeholdsetterslep på de kommunale vegene fra 2015 - 17 viste at andel veger med akseptabel tilstand i Fredrikstad er rett under gjennomsnitt i nettverket. Beregnet vedlikeholdsetterslep på kommunale veger var 21 % under snitt (egen beregning gjort av Multiconsult for ASSS-nettverket).  

Fredrikstad hadde så lave driftsutgifter til vedlikehold at de kan risikere å oppleve forfall på vegnettet forutsatt at de har ført vedlikeholdsutgiftene riktig og at «forsvarlig nivå» for verdibevarende vedlikehold ligger på tilsvarende nivå som i Oslo. Derfor er det viktig at kommunen i år har oppdatert kartleggingen av tilstand og vedlikeholdsetterslep for å følge utviklingen. 

Tabellen under viser driftsutgifter som er ført på art for vedlikehold (70, 230 og 250) i 2017.  

Samferdsel: Driftsutgifter uten avskrivninger kommunal veg 2017

Uten utgifter til vinterdrift og vedlikehold hadde Fredrikstad ca 40 kr per meter veg til ordinære drifts-oppgaver. Dersom Fredrikstad over tid er i stand til å ta vare på vegkapitalen med så lave driftsutgifter, bør det settes i gang et FoU-arbeid her for å finne forklaringene. Dette er kunnskap og erfaringer som mange kommuner ville ha stor nytte av.