Publisert: 31.08.2018

Endret: 31.08.2018

Hva er en produksjonsindeks?

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Produksjonsindeks grunnskole

Tabell 1. Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 1 viser Fredrikstads score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Resultatene for nasjonale prøver er gjennomsnittet av engelsk, lesing og regning og resultatene for eksamen er gjennomsnittet av skriftlig engelsk, matematikk, norsk og norsk sidemål. Resultatene er korrigert for sosioøkonomiske variable som forskjeller i andel barn med enslig forsørger og innbyggernes utdanningsnivå. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent.

I 2017 var Fredrikstads produksjon innenfor grunnskole 1,0 prosent høyere enn ASSS-snittet. Fredrikstad scoret høyest på indikatoren eksamen som lå 8,9 prosent over ASSS-snittet. Fredrikstad scoret lavest på indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO som lå 14,8 prosent under.

Tabell 2 viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Fredrikstad har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Fredrikstad opp med 2,1 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,7 prosent.

I Fredrikstad gikk indikatoren elever og eksamen mest opp med 5,4 prosent, der sterkere resultater bidro med 4,3 prosent. Motsatt gikk indikatoren antall innbyggere 6-9 år med plass i SFO ned med 2,8 prosent.

Tabell 2. Prosentvis endring i produksjon grunnskole fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks barnehage

Tabell 3. Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 2 viser Fredrikstads score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehager.

I 2017 var Fredrikstads produksjon innenfor barnehager 2,3 prosent høyere enn ASSS-snittet. Fredrikstad scoret høyest på indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning som lå 13,6 prosent over ASSS-snittet.

Tabell 4 viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Fredrikstad har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Fredrikstad ned med 0,4 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,5 prosent.

Indikatoren korrigerte oppholdstimer gikk mest ned med 0,7 prosent. Motsatt gikk indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning opp ned med 1,6 prosent.

Tabell 4. Prosentvis endring i produksjon barnehager fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks barnevern

Tabell 5. Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 3 viser Fredrikstads score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

I 2017 var Fredrikstads produksjon innenfor barnevern 6,2 prosent lavere enn ASSS-snittet. Fredrikstad scoret lavest på indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder som lå 24,9 prosent under ASSS-snittet og indikatoren barn omfattet av barnevernsundersøkelse som lå 20,8 prosent under. Fredrikstad scoret høyest på indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet som lå 10,5 prosent over ASSS-snittet og på indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet som lå 3,9 prosent over.

Tabell 6 viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Fredrikstad har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Fredrikstad ned med 2,9 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,6 prosent.

I Fredrikstad gikk indikatoren barn med tiltak som har fått utarbeidet tiltaksplan mest ned med 11,5 prosent og indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet gikk ned med 4,3 prosent. Motsatt gikk indikatoren barn omfattet av barnevernsundersøkelse opp med 3,2 prosent.

Tabell 6. Prosentvis endring i produksjon barnevern fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks kommunehelse

Tabell 7. Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 4 viser Fredrikstads score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

I 2017 var Fredrikstads produksjon innenfor kommunehelse 6,3 prosent lavere enn ASSS-snittet. Fredrikstad hadde lavest score på indikatoren årsverk av ergoterapeuter som lå 26,6 prosent under ASSS-snittet og indikatoren timer per uke av fysioterapeuter lå 12,4 prosent under. Fredrikstad hadde høyest score på indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn som lå 10,3 prosent over ASSS-snittet og indikatoren timer per uke av leger som lå 4,0 prosent over.

Tabell 8 viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Fredrikstad har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Fredrikstad opp med 0,9 prosent, mens ASSS-snittet økte med 3,2 prosent.

I Fredrikstad gikk indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst mest opp med 7,5 prosent og indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn gikk opp med 5,6 prosent. Motsatt gikk indikatoren reservekapasitet fastlege mest ned med 2,0 prosent.

Tabell 8. Prosentvis endring i produksjon kommunehelse fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Tabell 9. Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 5 viser Fredrikstads score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg.

I 2017 var Fredrikstads produksjon innenfor pleie og omsorg 7,8 prosent høyere enn ASSS-snittet. Fredrikstad hadde høyest score på indikatoren timer omsorgslønn som lå 115,5 prosent over ASSS-snittet, indikatoren timer støttekontakt lå 36,8 prosent over og indikatoren timer praktisk bistand lå 31,7 prosent over ASSS-snittet.  Fredrikstad hadde lavest score på indikatoren fysioterapeuttimer per beboer som lå 46,0 prosent under ASSS-snittet og indikatoren langtids oppholdsdøgn i institusjon lå 21,1 prosent under.  

Tabell 10 viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Fredrikstad har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Fredrikstad opp med 0,6 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,3 prosent.

I Fredrikstad gikk indikatorene timer helsetjenester i hjemmet og timer praktisk bistand mest opp med henholdsvis 4,0 og 3,7 prosent. Indikatorene legetimer per uke og timer omsorgslønn gikk mest ned med henholdsvis 16,0 og 7,2 prosent.

Tabell 10. Prosentvis endring i produksjon pleie og omsorg fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Tabell 11. Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 6 viser Fredrikstads score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester.

I 2017 var Fredrikstads produksjon innenfor sosiale tjenester 7,1 prosent lavere enn ASSS-snittet. Fredrikstad hadde lavest score på indikatoren mottakere av kvalifiseringsstønad som lå 35,0 prosent under ASSS-snittet. Fredrikstad hadde høyest score på indikatoren deltakere i kvalifiseringsprogrammet som går til arbeid, skole eller utdanning som lå 5,6 prosent over ASSS-snittet. 

Dokumentasjon og mer informasjon

Lenkeblokk Icon Nærmere om produksjonsindekser og effektivitet 2017