Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg. Fredrikstad

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

Som det fremgår av profilen ligger Fredrikstad omtrent på gjennomsnittet i ASSS-kommunene når det gjelder ressursbruk til alle pleie- og omsorgstjenester, sett i forhold til beregnet utgiftsbehov. 

Kommunen ligger imidlertid høyt på utgift til hjemmetjenester per innbygger 0–66 år, 46 % høyere enn gjennomsnitt ASSS, og høyest av de ti storkommunene. Kommunen har en høyere andel brukere av hjemmetjenester i alderen 0–66 år, og dette kan bidra til å forklare hvorfor kommunen ligger høyt på utgift pr. innbygger. 

Når det gjelder tjenester til utviklingshemmede (TTU), har Fredrikstad en andel av befolkningen som ligger på snittet, mens utgiftene ligger over snittet. Dette gjelder både utgifter per tjenestemottaker (9 % over snittet) og utgifter per TTU-beboer i bolig med heldøgns omsorg - 31 over snittet, høyest i nettverket 

Fredrikstad ligger litt over gjennomsnittet når det gjelder årsverk med fagutdanning, både for pleie og omsorg samlet, og TTU-tjenestene sett for seg. Sykefraværet ligger også litt over gjennomsnittet, men har gått ned de siste tre årene. 

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre

 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

For tjenester til innbyggere over 67 år er det et særtrekk ved profilen at Fredrikstad ligger lavest av ASSS-kommunene på andel av 80 år og eldre som bor i institusjon eller i bolig med heldøgns omsorg -indikatoren viser at Fredrikstad ligger på 74 % av gjennomsnitt ASSS.  

Utgifter pr institusjonsplass er litt høyere (4 %) i Fredrikstad enn gjennomsnitt ASSS. Det er ikke uventet at enhetskostnader på institusjon øker når det er lav tilgang på plasser – det vil ofte være slik at de som mottar tilbud om plass er gjennomsnittlig sykere enn i kommuner med bedre institusjonskapasitet. Profilen viser at andel institusjonsbeboere på langtidsplass med omfattende bistandsbehov er noe høyere i Fredrikstad enn gjennomsnitt ASSS (7 %).  

Bistandsbehovet hos hjemmetjenestemottakerne er 5% høyere enn gjennomsnitt ASSS. Tjenestemottakernes høye bistandsbehov synes imidlertid ikke å komme til uttrykk gjennom høyere utgifter per bruker, dette ligger litt under snittet (2 %).  

Kommunens legetilgang i institusjon lå i 2017 under ASSS-snitt, og har gått ned sammenlignet med årene før.