Publisert: 21.09.2018

Endret: 21.09.2018

Grunnlag for tallene

Grunnlaget for tallene som refereres her er SSBs konsernregnskapsstatistikk, jf. nærmere redegjørelse om formål og datagrunnlag i egen boks. Hovedtrekkene i utviklingen i Oslo kommunes økonomi 2015-2017 kan leses ut av figur og tabell.

Fredrikstad hadde et netto driftsresultat i 2017 på 2,6 prosent. Dette var litt lavere enn året før. Samtidig gikk kommunens netto investeringsutgifter ned fra 2016 til 2017. Fredrikstad fikk et overskudd før lån i 2017 etter å ha hatt et lite underskudd året før, og kommunens netto gjeld gikk ned fra 75 pst av driftsinntektene i 2016 til 71 prosent i 2017.

Korte definisjoner

Korte definisjoner av begrepene som brukes i figurene nedenfor:

* Brutto driftsresultat tilsvarer forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter, det vil si overskudd på årets drift før renter og avdrag. Nedgang i brutto driftsresultat skyldes at driftsutgiftene øker mer enn inntektene og vice versa.

* Renteinntekter omfatter renteinntekter, finansielle gevinster og utbytte

* Renteutgifter omfatter renteutgifter og finansielle tap

* Netto avdrag omfatter avdragsutgifter og utlån fratrukket mottatte avdrag på utlån

* Netto driftsresultat viser overskudd på årets drift etter renter og avdrag

* Netto investeringsutgifter er sum investeringsutgifter fratrukket sum investeringsinntekter

* Overskudd før lån viser hvordan årets drift og investeringer påvirker netto fordringer (eller lånegjeld). Det beregnes som netto driftsresultat og renteinntekter fratrukket renteutgifter og netto investeringsutgifter.

Figur 1 viser hovedtallene for drift og investering i Fredrikstad de siste tre årene.

I Fredrikstad gikk brutto driftsresultat ned fra 2016 til 2017, et resultat av at driftsutgiftene økte mer enn driftsinntektene. Netto driftsresultat utgjorde 162 mill. kr eller 2,6 prosent av driftsinntektene i 2017, mens det utgjorde 2,7 prosent av driftsinntektene i 2016. Reduksjonen i netto driftsresultat fra 2016 til 2017 kom som resultat av redusert brutto driftsresultat og økte netto avdragsutgifter, mens økte renteinntekter og reduserte renteutgifter trakk i motsatt retning.

Over- eller underskudd før lån viser hvordan årets drifts- og investeringsregnskap påvirker netto fordringer. I 2017 hadde Fredrikstad et overskudd før lån på 37 mill. kroner eller 0,6 prosent av driftsinntektene. Året før hadde Fredrikstad et underskudd før lån på 0,4 prosent av driftsinntektene Endringen fra 2016 til 2017 skyldes reduserte netto investeringsutgifter, økte renteinntekter og reduserte renteutgifter, mens redusert brutto driftsresultat trakk i motsatt retning.

Figuren og tabellen over fanger ikke opp hvordan premieavviket påvirker finansieringsbehovet. I 2017 ga premieavviket isolert sett Fredrikstad et redusert finansieringsbehov på 10 mill. kroner. De to foregående årene bidro premieavviket til å redusere finansieringsbehovet med 8 mill. kr i 2016 og 52 mill. kr i 2015.

Fredrikstad: regnskapsanalyse