Publisert: 17.09.2018

Fredrikstad hadde et netto driftsresultat i 2017 på 2,6 prosent. Dette var om lag det samme som året før. Samtidig hadde kommunen en nedgang i netto investeringsutgifter. Samlet sett gjorde dette at Fredrikstad så vidt kom ut med et overskudd før lån. Dermed går kommunens netto gjeld ned fra 75 prosent av inntektene i 2016 til 71 prosent i 2017. 

Fredrikstad hadde om lag samme utvikling i netto driftsresultat fra 2016 til 2017 som de øvrige ASSS-kommunene. Men netto driftsresultat i Fredrikstad var klart lavere enn i de øvrige ASSS-kommunene som hadde et gjennomsnitt på 5,3 prosent i 2017. Også når det gjelder nedgangen i netto investeringsutgifter skiller Fredrikstad seg lite fra de øvrige ASSS-kommunene. Men Fredrikstad hadde lavere netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene i både 2016 og 2017. Og Fredrikstad har fortsatt vesentlig høyere netto gjeld enn de øvrige ASSS-kommunene. Sett i forhold til inntektene var Fredrikstad kommunes netto gjeld om lag 21 prosentenheter høyere enn de øvrige ASSS-kommunene. 

Når vi korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov etc. var inntektene i Fredrikstad om lag 5 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. Når vi tar hensyn til inntektsnivået i Fredrikstad, hadde kommunen relativt sett et lavt netto driftsresultat og lave utgifter til sektorene utenfor inntektssystemet (VAR, samferdsel og kultur og idrett) målt i kroner per innbygger. Motsatt hadde kommunen relativt høye utgifter til pleie og omsorg og netto renteutgifter og avdrag. Målt i prosent hadde Fredrikstad relativt sett lavest utgifter til kommunehelse. 

I 2017 var Fredrikstads tjenesteproduksjon innenfor sektorene i inntektssystemet 2 ½ prosent høyere enn ASSS-snittet og effektiviteten var om lag 4 ½ prosent høyere. Men samtidig økte Fredrikstads produksjon av tjenester noe mindre enn det utgiftsbehovet økte med fra 2016 til 2017. Fredrikstad hadde også en nedgang i effektivitet på om lag 1 prosent. 

I 2017 hadde Fredrikstad høyest produksjon innenfor pleie og omsorg. Kommunehelse og barnehager var de tjenestene som var mest effektiveFredrikstad hadde en økning i produksjonen innenfor grunnskole fra 2016 til 2017 som var større enn veksten i utgiftsbehov. I tillegg økte produksjonen innenfor grunnskole mer enn utgiftene, slik at også effektiviteten innenfor grunnskole økte. Motsatt var det en nedgang i både produksjon og effektivitet innenfor barnevern.  Barnevern er da også den tjenesten der Fredrikstad var minst effektiv.