Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Fredrikstad

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om grunnskole i Fredrikstad

Utgiftsnivået innen grunnskole påvirkes i stor grad av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær.  

Gruppestørrelsen er den laveste i ASSS-nettverket, både for 1.-4. trinn og 5.-7. trinn og kun Tromsø har mindre gruppestørrelse på 8.-10. trinn. Små skoler og små grupper gir høyere utgifter sammenlignet med kommuner som har det motsatte. 

En stor andel elever med spesialundervisning gir høyere driftsutgifter på skoleområdet, men antall årstimer spesialundervisning per elev har også betydning for det totale ressursbehovet. Andelen elever med spesialundervisning er på 7,3 prosent i Fredrikstad. Dette er en svak nedgang fra 2016 og under gjennomsnittet for ASSS-kommunene, men antall årstimer per elev med spesialundervisning er høyere enn gjennomsnittet. Elevene som får spesialundervisning tildeles altså flere timer enn i andre ASSS-kommuner.  Det kan ha sammenheng med at når vedtak med få timer spesialundervisning går ned, vil vedtakene som gjenstår være mer omfattende og inneholde flere timer per elev.

Sykefraværet har økt det siste året og er nå over gjennomsnittet.  

Utviklingen for indikatorene nevnt over bidrar til økte ressursbehov. Når vi justerer for prisutvikling, har imidlertid Fredrikstad redusert sine driftsutgifter til grunnskole sammenlignet med 2016. Netto driftsutgifter per elev er likevel over gjennomsnittet for ASSS-kommunene, men nær gjennomsnittet etter at det er korrigert for utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. 

På nasjonale prøver 5. trinn ligger andelen elever på de høyeste mestringsnivåene under gjennomsnittet for ASSS, men det er en økning på engelsk og lesing fra fjoråret. Også på 8. trinn har Fredrikstad en lavere andel elever på de høyeste mestringsnivåene enn gjennomsnittet, men fra 2016 til 2017 har det vært en økning i denne andelen både på regning og lesing. På 9. trinn ligger Fredrikstad nær snittet for ASSS. Her har kommunene hatt en jevn økning de siste tre årene. En særskilt satsing på ungdomstrinnet kan være en faktor som har gitt denne positive utviklingen i kommunen. Også når det gjelder eksamensresultater hadde Fredrikstad en bedring for alle fagene i 2016/2017, bortsett fra norsk hovedmål der resultatet er det samme som året før.  

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Når resultatene skal drøftes er det viktig også å se på forskningen knyttet til skolenes faktiske bidrag til elevenes resultater.