Publisert: 12.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall eiendomsforvaltning. Fredrikstad

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om eiendomsforvaltning i Fredrikstad

Grunnlagstallene for arealbruken viser at kommunen ligger særlig høyt på skoleareal pr elev i kommunal grunnskole. Mens snittet i nettverket ligger på 17,0 m2/elev i 2017, ligger Fredrikstad på 19,0 m2/elev. Ser vi på areal i barnehagen, ligger Fredrikstad markert under, dog med klar stigning fra 2016 til 2017. 

Om vi skiller ut grunnlagstallene for driftsdelen av FDV (forvaltning/drift/vedlikehold) ser vi at kommunen har ligget relativt høyt på driftskostnader for barnehagebygg. I treårsperioden har kommunen redusert innsatsen pr m2 i barnehage fra 1149,1 til 925,2 kr/m2. Dette er fortsatt over nettverkssnittet som er 841 kr/m2.  

Driftsutgiftene på formålsbyggene relateres pt enten til arealenhet (kr/m2) eller innbygger/målgruppe-fordelt ressursbruk ( f.eks. kr/elev eller kr/innbygger i målgruppen). Denne ressursbruken fanger ikke opp gevinster av kombinert bruk/belastning gjennom større deler av døgnet. 

Energiforbruk er en del av driftsdelen i regnskapet. Ser vi på kommunens forbruk speilet mot nettverkssnittet ser vi at forbruket i Fredrikstad i 2017 er på 162 kwh/m2. Nettverkssnittet er 153 kwh/m2. Forbruket i kommunen er svakt stigende i treårsperioden. 

I eiendomsforvaltningen er et verdibevarende vedlikehold vesentlig. For å holde på opprinnelige verdier indikerer markedsstandarden – Holtenøkkelen middels verdi – et behov på omkring 180 kr/m2. For 2017 var nettverkssnittet 152 kr/m2 i vedlikehold. Fredrikstad lå på 63 kr/m2. Verdiene for kommunen er relativt stabile i treårsperioden.