Publisert: 07.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Fredrikstad

Tjenesteprofil 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om barnevern i Fredrikstad

Fredrikstad prioriterer barnevern og har høye netto driftsutgifter pr innbygger til denne tjenesten. Fredrikstad har en noe høyere forekomst av levekårsutfordringer enn flertallet av kommunene i nettverket, så det er ikke uventet at kommunen har høyere netto driftsutgifter pr innbygger enn resten av nettverket. 

Fredrikstad kommune har mange barn med barneverntiltak sammenlignet med ASSS-nettverket, og ligger 12 % over snitt. Med kommunes levekårsutfordringer, så det forventet at dekningsgraden er høyere enn nettverket. En noe høyere andel barn som er plassert utenfor hjemmet skyldes kommunens vedtak om bosetting av enslige mindreårige flyktninger.  

Lave brutto driftsutgifter pr barn med tiltak eller undersøkelse til saksbehandling (f 244) skyldes blant annet høye dekningsgrader, det vil si flere barn per årsverk i tjenesten. Egenproduksjon av tiltak til barn og familier som får hjelp i hjemmet, samt lite kjøp fra private gir også lave brutto driftsutgifter pr barn som ikke er plassert. Netto driftsutgifter pr barn som er plassert (f 252) inneholder ut over utgifter til drift av tiltak for enslige mindreårige, utgifter til kjøp av institusjonsplasser og godtgjøring til fosterhjem. Fredrikstad har høye enhetskostnader pr barn som er plassert utenfor hjemmet og denne har økt med over 11 % siden 2016. Økningen kan skyldes manglende tilbud fra Bufetat som medførte kjøp av dyre private tiltak.  

Tjenesten har over tid hatt ett høyt sykefravær. Samtidig har tjenesten hatt en utskifting av avdelingsledere som har medført dårligere internkontroll og oppfølging av ansatte. Dette kan være med å forklare svake resultater på kvalitetsindikatorene; andel undersøkelser gjennomført i løpet av tre måneder og andel barn med utarbeidet plan.