Publisert: 10.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehager. Fredrikstad

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Barnehage i Fredrikstad

Fredrikstad kommune har netto driftsutgifter per innbygger fra 1-5 år som ligger 8 prosent under gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

 Det er en liten nedgang i andelen 1-2-åringer som går i barnehage. Andelen var 78 prosent i 2016, og er på 76,6 % i 2017. Andelen 3-5 åringer er tilnærmet lik fjoråret. Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år, ekskl. utvalgte land er 72 prosent. Det er under snittet i ASSS-nettverket, hvor gjennomsnittet på 78,3 %.

Andel ansatte med barnehagelærer utdanning er 3,2 prosent høyere enn gjennomsnittet.

Sykefraværet er som tidligere høyt og ligger 2,7 prosent over snittet i nettverket. Sykefraværet er tilnærmet likt 2016, men Fredrikstad ligger nå under Tromsø.

De fleste indikatorene i tjenesteprofilen skulle tilsi at Fredrikstad hadde høyere netto driftsutgifter enn gjennomsnittet. En høy andel med barnehagelærerutdanning og et høyt sykefravær vil isolert sett gi høyere utgifter. Kvalitet i barnehagene påvirkes av noen av de samme faktorene som påvirker utgiftene. Det er vanskelig å måle kvalitet i barnehagene direkte. De indikatorene vi ofte bruker for å si noe om kvaliteten er: personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten.

Flere forhold indikerer høy kvalitet i Fredrikstad. Foreldrene er meget fornøyde med barnehagene og det er en høy andel medarbeidere med relevant utdanning. På den annen side er sykefraværet det nest høyeste i nettverket, noe som kan gi utfordringer knyttet til kvaliteten i barnehagene.

Enhetskostnadene er blant de laveste i nettverket, men øker fra 2016. Ressursbruk i forhold til utgiftsbehovet er fremdeles under snittet i ASSS, og noe som i hovedsak skyldes lav dekningsgrad for barn i alderen 1-2 år.