Publisert: 10.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall sosiale tjenester. Drammen

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om sosiale tjenester

Drammen har høyere forekomst av levekårsutfordringer enn flertallet av kommunene i nettverket, allikevel har kommunen lavest ressursbruk i ASSS, 23 % lavere enn gjennomsnittet. Drammen har over tid markant redusert driftsutgifter til tjenesten, og ligger nå på snittet i ASSS.

Drammen har identifisert en feilføring på netto driftsutgifter til personer med rusproblemer som medfører at utgiften er noe høyere enn den skullevært. Sammenlignet med ASSS er det ingenting som tilsier at behovet i Drammen skulle være større enn i ASSS for øvrig (jf. kartlegging Brukerplan).  Prioriteringen gjenspeiler nasjonale satsinger på rusfeltet.

Drammen har dekningsgrader på snittet av ASSS, men andelen unge mottakere går kraftig ned, og har vært synkende over flere år.

Drammen har en kraftig vekst i enhetskostnaden målt som utbetalt stønad per mottaker. Stønaden per mottaker har økt fra i snitt kr 41 681 i 2016 til kr 50 389 i 2017. Dette er en økning på nærmere 20 %. Den gjennomsnittlige stønadslengden har økt både for unge (fra i gjennomsnitt 4,1 måneder i 2016 til 4,7 måneder i 2017) og for eldre mottakere (fra i gjennomsnitt 5,7 måneder i 2016 til 6,0 måneder i 2017). Årsaksforholdene er flere; Gradvis innføring av kostnadsdekkende husleieberegning i de kommunale utleieboligene har ført til økte husleiekostnader og tilsvarende økning i behov for sosialhjelp blant leietakere. Flyktninger som trenger supplering underveis som de deltar i introduksjonsprogram (store barnefamilier) og mottar introduksjonsstønad. Selv om målet er økonomisk selvhjulpenhet etter endt program er det flere flyktninger som ble bosatt i 2012 og 2013 som fortsatt trenger bistand etter 5 år.

Andelen deltakere på kvalifiseringsprogrammet som går til arbeid/skole/utdanning etter endt KVP er høyest i ASSS. Drammen har et sykefravær på 7,6 %, det er stabilt og lavest blant ASSS-kommunene.