Publisert: 14.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall samferdsel. Drammen

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om samferdsel i Drammen

Drammen har i flere år brukt mer penger enn tidligere på vedlikehold for å heve standarden og redusere vedlikeholdsetterslepet.

Driftsutgiftene per innbygger inklusive avskrivninger var noe høyere enn forventet da Drammen hadde færre meter veg per innbygger enn snitt i ASSS-nettverket, selv om de hadde flere meter veg som var tilrettelagt for syklende per innbygger og flere lyspunkt per meter kommunal veg. Dette skyldes nok delvis at kommunen har de høyeste avskrivningene i nettverket, i tillegg til satsing på standardheving.

Drammen har manuelt rapportert høye driftsutgifter uten avskrivninger per meter veg til bru, tunnel og veg-konstruksjoner og til vegdekker. De laveste driftsutgiftene er rapportert for renhold per meter veg. Manuell rapportering av investeringer per meter kommunal veg viser en kraftig satsing til bru, tunnel og vegkonstruksjoner, høyest i ASSS. Kommunen opplyser at de ikke har finansiert oppgradering av vegdekker med investeringer i 2017.

Av samla driftsutgifter på 259 kr per meter kommunal veg ble bare 52 kr ført på vedlikehold i 2017. Uten utgifter til vedlikehold og vinterdrift brukte Drammen 133 kr per meter veg til ordinære driftsoppgaver.

Drammen følger en plan for å ta igjen det store vedlikeholdsetterslepet, om denne satsingen er tilstrekkelig for å ta vare på og bygge opp igjen vegkapitalen blir avklart ved neste kartlegging som skal gjennomføres i nær fremtid.

Her finner du mer informasjon

Figurene nedenfor inneholder flere detaljer.

Brutto driftsutgifter uten avskrivninger per meter kommunal vei 2017. Manuelt rapportert til KS

Samferdsel: Driftsutgifter uten avskrivninger kommunal veg 2017

Samferdsel: vedlikehold, rehabilitering- og investeringer kommunal vei uten avskrivninger i 2017