Publisert: 03.09.2018

Hva er en produksjonsindeks?

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Produksjonsindeks grunnskole

Tabell 1. Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 1 viser Drammens score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Resultatene for nasjonale prøver er gjennomsnittet av engelsk, lesing og regning og resultatene for eksamen er gjennomsnittet av skriftlig engelsk, matematikk, norsk og norsk sidemål. Resultatene er korrigert for sosioøkonomiske variable som forskjeller i andel barn med enslig forsørger og innbyggernes utdanningsnivå. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent.

I 2017 var Drammens produksjon innenfor grunnskole 2,0 prosent lavere enn ASSS-snittet. Drammen scoret lavest på indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO som lå 28,4 prosent under ASSS-snittet. Drammen scoret høyest på indikatoren læringsmiljø som lå 3,8 prosent over ASSS-snittet.

Tabell 2 viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Drammen har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Drammen opp med 1,9 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,7 prosent.

I Drammen gikk indikatoren antall elever og nasjonale prøver 8. trinn mest opp med 4,8 prosent, hvorav sterkere resultater bidro med 4,2 prosent. Motsatt gikk antall elever og læringsmiljø ned med 0,7 prosent, hvorav redusert læringsmiljø bidro med -1,3 prosent.

Tabell 2. Prosentvis endring i produksjon grunnskole fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks barnehage

Tabell 3. Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 2 viser Drammens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehager.

I 2017 var Drammens produksjon innenfor barnehager 0,5 prosent lavere enn ASSS-snittet. Drammen scoret lavest på indikatoren leke og oppholdsareal som lå 4,0 prosent under ASSS-snittet.

Tabell 4 viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Drammen har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Drammen ned med 0,8 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,5 prosent.

Indikatoren korrigerte oppholdstimer gikk mest ned med 0,9 prosent.

Tabell 4. Endring i produksjon barnehager fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks barnevern

Tabell 5. Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 3 viser Drammens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

I 2017 var Drammens produksjon innenfor barnevern 20,4 prosent høyere enn ASSS-snittet. Drammen scoret høyest på indikatoren barn omfattet av barnevernsundersøkelse som lå 33,1 prosent over ASSS-snittet og indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet lå 23,6 prosent over.

Tabell 6 viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Drammen har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Drammen oppmed 0,9 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,6 prosent.

I Drammen gikk indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder mest opp med 6,3 prosent og indikatoren barn omfattet av barnevernsundersøkelse gikk opp med 5,6 prosent. Motsatt gikk indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet ned med 2,7 prosent.

Tabell 6. Endring i produksjon barnevern fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks kommunehelse

Tabell 7. Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 4 viser Drammens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

I 2017 var Drammens produksjon innenfor kommunehelse 4,0 prosent høyere enn ASSS-snittet. Drammen hadde høyest score på indikatoren fysioterapeuttimer per uke som lå 20,4 prosent over ASSS-snittet og indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst lå 12,1 prosent over. Drammen hadde lavest score på indikatoren gravide som har møtt til svangerskapskontroll som lå 38,2 prosent under ASSS-snittet og indikatoren årsverk av ergoterapeuter lå 27,2 prosent under.

Når det gjelder Drammen mangler vi for helseundersøkelser 1. skoletrinn i 2017, så her har vi satt inn samme tall som i 2016.

Tabell 8 viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Drammen har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Drammen opp med 1,1 prosent, mens ASSS-snittet økte med 3,2 prosent.

I Drammen gikk indikatoren årsverk av ergoterapeuter mest opp med 29,7 prosent og indikatoren fysioterapeuttimer per uke gikk opp med 8,1 prosent. Motsatt gikk indikatoren årsverk av ergoterapeuter mest ned med 16,3 prosent.

Tabell 8. Endring i produksjon kommunehelsetjeneste fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Tabell 9. Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 5 viser Drammens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg.

I 2017 var Drammens produksjon innenfor pleie og omsorg 1,8 prosent høyere enn ASSS-snittet. Drammen hadde høyest score på indikatoren tidsbegrenset opphold i institusjon som lå 64,5 prosent over ASSS-snittet og indikatoren timer omsorgslønn lå 61,0 prosent over. Drammen hadde lavest score på indikatoren fysioterapeuttimer per beboer som lå 48,0 prosent under ASSS-snittet og indikatoren timer dagsenter lå 27,6 prosent under.  

Tabell 10 viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Drammen har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Drammen ned med 1,6 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,3 prosent.

I Drammen gikk indikatoren legetimer mest ned med 29,0 prosent og indikatoren antall enerom gikk ned med 7,0 prosent. Motsatt gikk indikatoren timer omsorgslønn mest opp med 2.2 prosent.

Tabell 10. Endring i produksjon pleie og omsorg fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Tabell 11. Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 6 viser Drammens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester. 

I 2017 var Drammens produksjon innenfor sosiale tjenester 5,0 prosent lavere enn ASSS-snittet. Drammen hadde lavest score på indikatoren mottakere av kvalifiseringsstønad som lå 63,2 prosent under ASSS-snittet. Drammen hadde høyest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt i 6 måneder eller mer som lå 34,4 prosent over ASSS-snittet. Høy score på denne indikatoren viser at Drammen hadde relativt få sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt i 6 måneder eller mer.

Dokumentasjon og mer informasjon

Lenkeblokk Icon Nærmere om produksjonsindekser og effektivitet 2017