Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

Tjenesteprofilen viser at Drammen i 2017 brukte noe mindre ressurser på hjemmetjenester enn gjennomsnitt ASSS, og indikatoren utgifter til hjemmetjenester per innbygger 0-66 år viser at kommunen lå på 83 % av ASSS-snitt, en viss nedgang fra 2016.  

Indikatoren «Netto driftsutgift hjemmetjenester pr bruker 0-66 år» viser at Drammen har en vesentlig lavere utgift pr tjenestemottaker enn gjennomsnitt ASSS, faktisk lavest, der kommunens utgift pr bruker tilsvarer 54 % av snitt ASSS. Gjennomsnittlig bistandsbehov hos mottakere av hjemmetjenester i aldersgruppa 0-66 år er på 87 % av gjennomsnitt ASSS.

Andelen yngre beboere på institusjon ligger over snitt for ASSS.  

Drammen har den laveste andelen blant ASSS-kommunene av utviklingshemmede over 18 år som bor i bolig med fast tilknyttet personale hele døgnet, og utgiften pr. bolig ligger 13 % under ASSS-snittet for 2017. Den totale ressursbruken til denne brukergruppen (utgifter til bolig, aktivitetstilbud, avlastning, omsorgsstønad og kjøp av tjenester fra private/ideelle bedrifter, fratrukket refusjon for ressurskrevende brukere) viser at Drammen kommune også i 2017 brukte mindre enn snitt ASSS.   

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

Tjenesteprofilen viser at Drammen i hovedsak ligger under snitt ASSS på de fleste indikatorene når det gjelder gruppen 67 år og eldre.  

Hjemmetjenestemottakere over 67 år har et lavere bistandsbehov i Drammen enn gjennomsnitt ASSS, og samtidig er kommunen lavest i nettverket når det gjelder netto driftsutgift pr hjemmetjenestemottaker, med 76 % av ASSS-snittet.  

For innbyggere 80 år og eldre ligger Drammen under gjennomsnitt ASSS på andel som bor i institusjon eller i bolig med heldøgns omsorg. Drammen har høyest dekningsgrad i ASSS på hjemmetjenester til denne aldersgruppa, og lå i 2017 på 17 % over snittet.  

Tjenesteprofilen viser at Drammen i 2017 hadde en tydelig nedgang i tilgang på lege i institusjon, og nærmer seg nå ASSS-snittet.