Publisert: 06.09.2018

Om analysen

Grunnlaget for tallene som refereres i kap. 3 er SSBs konsernregnskapsstatistikk, jf. nærmere redegjørelse om formål og datagrunnlag i egen boks. Hovedtrekkene i utviklingen i Drammen kommunes økonomi 2015-2017 kan leses ut av figuren og tabellen.

Korte definisjoner

Korte definisjoner av begrepene som brukes i figurene nedenfor:

* Brutto driftsresultat tilsvarer forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter, det vil si overskudd på årets drift før renter og avdrag. Nedgang i brutto driftsresultat skyldes at driftsutgiftene øker mer enn inntektene og vice versa.

* Renteinntekter omfatter renteinntekter, finansielle gevinster og utbytte

* Renteutgifter omfatter renteutgifter og finansielle tap

* Netto avdrag omfatter avdragsutgifter og utlån fratrukket mottatte avdrag på utlån

* Netto driftsresultat viser overskudd på årets drift etter renter og avdrag

* Netto investeringsutgifter er sum investeringsutgifter fratrukket sum investeringsinntekter

* Overskudd før lån viser hvordan årets drift og investeringer påvirker netto fordringer (eller lånegjeld). Det beregnes som netto driftsresultat og renteinntekter fratrukket renteutgifter og netto investeringsutgifter.

Figuren under viser hovedtallene for drift og investering i Drammen de siste tre årene.

Drammens brutto driftsresultat gikk noe opp fra 2016 til 2017, et resultat av at driftsinntektene økte mer enn driftsutgiftene. Netto driftsresultat utgjorde 322 mill. kroner eller 5,8 prosent av driftsinntektene i 2017, noe som var 1,3 prosentenheter høyere enn året før. Økningen i netto driftsresultat fra 2016 til 2017 kom som resultat av økt brutto driftsresultat, reduserte renteutgifter og reduserte netto avdragsutgifter, mens reduserte renteinntekter trakk i motsatt retning.

Over- eller underskudd før lån viser hvordan årets drifts- og investeringsregnskap påvirker netto fordringer. I 2017 hadde Drammen et overskudd før lån på 583 mill. kroner eller 10,5 prosent av driftsinntektene. Det var en betydelig høyere andel av driftsinntektene enn i 2016, og har sammenheng med spesielt høye investeringsinntekter (salg av anleggsmidler) i 2017. Drammens investeringsinntekter

i 2017 var høyere enn årets investeringsutgifter og resulterte i netto investeringsinntekter på 0,5 prosent av driftsinntektene.

Hovedtall drift og investering

Figuren og tabellen fanger ikke opp hvordan premieavviket påvirker finansieringsbehovet. I 2017 ga premieavviket isolert sett Drammen et redusert finansieringsbehov på 27 mill. kroner, mens premieavviket ga redusert finansieringsbehov på 24 mill. kr i 2016 og økt finansieringsbehov på 22 mill. kr i 2015.

Sammenlikning av hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl. Oslo) 2015-2017

I kapittelet over så vi på utviklingen i hovedtrekkene i Drammen kommunes økonomi. I dette kapittelet ser vi på i hvilken grad utviklingen i hovedtrekkene i Drammen kommunes økonomi avviker fra de andre ASSS-kommunene. For å unngå at Drammen sammenliknes med seg selv, er Drammen utelatt fra gjennomsnittstallene for ASSS-kommunene. Også Oslo er utelatt.

Figurrn under viser avvik mellom hovedtallene for drift og investering mellom Drammen og de øvrige ASSS-kommunene. Figuren er bygget opp slik at positive verdier betyr at Drammen enten har høyere inntekter, lavere utgifter, høyere overskudd eller lavere underskudd enn de andre ASSS-kommunene. På tilsvarende måte vil endringer i indikatorene over tid bety at Drammen har hatt en annen utvikling enn de andre ASSS-kommunene.

Figuren viser at Drammen hadde høyere brutto driftsresultat før avskrivninger enn de øvrige ASSS-kommunene alle år i perioden 2015-2017, og at Drammens brutto driftsresultat økte i forhold til de øvrige ASSS-kommunene fra 2016 til 2017. I 2017 var Drammens brutto driftsresultat 2,1 prosentenheter eller om lag 115 mill. kroner høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene. 

Figuren viser videre at Drammen hadde høyere renteinntekter enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017. Drammen hadde imidlertid også noe høyere renteutgifter og netto avdragsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene dette året. Alt dette bidro til at Drammen hadde høyere netto driftsresultat enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017.Drammens netto driftsresultat var 0,7 prosentenheter eller om lag 40 mill. kroner høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene.

Avviket mellom netto investeringsutgifter i Drammen og de øvrige ASSS-kommunene var spesielt stort i 2017. Som figur 1 viser, hadde Drammen netto investeringsinntekter på 0,5 prosent av driftsinntektene. Når de øvrige ASSS-kommunene hadde netto investeringsutgifter på 9,1 prosent av driftsinntektene, blir differansen 9,6 prosentenheter. Det betyr at Drammen hadde om lag 530 mill. kroner lavere netto investeringsutgifter (eller høyere netto investeringsinntekter) enn de øvrige ASSS-kommunene.

Drammen hadde høyere overskudd før lån enn de øvrige ASSS-kommunene alle år i perioden 2015-2017, og forskjellen var spesielt stor i 2017. For 2017 skyldes dette i hovedsak at Drammen hadde høyere netto investeringsinntekter enn de øvrige ASSS-kommunene.  Drammens overskudd før lån var 10,8 prosentenheter eller om lag 600 mill. kr høyere enn de øvrige ASSS-kommunene.

Premieavviket ga Drammen et finansieringsbehov i 2017 som var om lag 12 mill. kr lavere enn i de øvrige ASSS-kommunene. I 2016 var Drammens finansieringsbehov om lag 25 mill. kroner lavere enn i de øvrige ASSS-kommunene, mens det i 2015 var om lag 45 mill. kroner høyere. Dette fanges ikke opp av figuren.