Publisert: 17.09.2018

Grunnlaget for tallene som refereres her er SSBs konsernregnskapsstatistikk, jf. nærmere redegjørelse om formål og datagrunnlag i egen boks. Hovedtrekkene i utviklingen i Oslo kommunes økonomi 2015-2017 kan leses ut av figur og tabell.

Drammen hadde et netto driftsresultat i 2017 på 5,8 prosent. Dette var høyere enn året før. Samtidig gikk kommunens netto investeringsutgifter kraftig ned fra 2016 til 2017 på grunn av overføring av aksjer og eiendommer til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS. Samlet sett førte dette til at Drammen kom ut med et relativt høyt overskudd før lån i 201og bidro også til en nedgang i kommunens netto gjeld. Kommunens netto gjeld gikk ned fra 72 prosent av inntektene i 2016 til 63 prosent i 2017.  

Når vi sammenlikner resultatene i Drammen i 2017 med de øvrige ASSS-kommunene utenom Oslo i gjennomsnitt, så hadde ikke de øvrige ASSS-kommunene den økningen i netto driftsresultat som Drammen hadde. Mens Drammen hadde lavere netto driftsresultat enn de øvrige ASSS-kommunene i 2016, ble dette snudd i 2017 slik at Drammen da kom ut med et høyere resultat enn de øvrige ASSS-kommunene. Samtidig hadde Drammen klart lavere vekst i netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene. Dette har ført til økt forskjell mellom Drammens overskudd før lån og de øvrige ASSS-kommunenes underskudd. I 2017 hadde Drammen en netto gjeld som var om lag 12 prosentenheter høyere enn de øvrige ASSS-kommunene målt forhold til driftsinntektene. Dette var mindre forskjell enn i 2016 da Drammen hadde en netto gjeld som var om lag 19 prosentenheter høyere enn de øvrige ASSS-kommunene. 

Inntektene i Drammen var i 2017 om lag 8 prosent lavere enn landsgjennomsnittet når vi korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov etc. Når vi tar hensyn til inntektsnivået i Drammen, hadde kommunen et relativt høyt netto driftsresultat, relativt høye utgifter til administrasjon og relativt høye netto renteutgifter og avdrag. Motsatt hadde kommunen relativt lave netto driftsutgifter i sektorene som ikke omfattes av inntektssystemet og grunnskole. Blant tjenestesektorene som omfattes av inntektssystemet hadde Drammen prosentvis lavest utgifter til grunnskole og sosialtjeneste. 

Når vi ser på sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Drammen i 2017 om lag 1 prosent over ASSS-snittet, mens effektiviteten var om lag 17 prosent høyere enn ASSS-snittet. I 2017 hadde Drammen en svak nedgang i produksjonen av tjenester, samtidig som Drammen hadde en nedgang i effektivitet på om lag 3 prosent. 

I 2017 hadde Drammen høyest produksjon innenfor barnevern, mens det var innenfor sosialtjenesten at Drammen var mest effektiv. Men sosialtjenesten var også den tjenesten der Drammen hadde lavest tjenesteproduksjon. Fra 2016 til 2017 var det sterkest økning i produksjon innenfor grunnskole, og grunnskole var også den eneste tjenesten som ikke hadde nedgang i effektivitet. Kommunehelse er den tjenesten der Drammen var minst effektiv.