Publisert: 11.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall kommunehelse. Drammen

Tjenesteprofil 1 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Tjenesteprofil 2 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

 

Prioritering og behov

Drammen prioriterer kommunehelsetjenester høyt. Kommunens ressursbruk er 14 % høyere enn ASSS-snittet i 2017 og har økt betydelig fra 2016 sammenlignet med de andre kommunene. Av ASSS-kommunene er Drammen den som bruker mest pr. innbygger til kommunehelsetjenesten.

Netto driftsutgifter til kommunehelse er 18 % høyere enn snittet i 2017, og har steget med 9 % fra fjoråret i forhold til de andre ASSS Kommunene. Dette skyldes at veksten i nettoutgifter for kommune-helsetjenester i Drammen var høy i 2017. Økningen var på 14,8 %, mens snittet for ASSS-kommunene var 6,9 %. Veksten fra 2015 til 2016 var lavere enn ASSS-gjennomsnittet, men fra 2014 til 2015 hadde Drammen også størst vekst av ASSS-kommunene.

Det ser ut som om storparten av denne veksten i 2017 har gått til diagnose, behandling og rehabilitering. Men den prosentvise økningen på generelt forebyggende arbeid var også høy; høyest i ASSS-nettverket med 36,3 %. Drammen skiller seg sterkt ut fra de andre ASSS-kommunene ved at de har høye utgifter pr innbygger på denne funksjonen.

Årsakene til den store økningen fra 2016 til 2017 i netto driftsutgift er flere. F.eks. har eierbidraget til legevakt i Drammensregionens IKS økt betydelig, hverdagsrehabilitering er ført på funksjon 241 i 2017 og føringspraksis er endret på funksjon 233 relatert til senter for oppvekst innen familiehjelpen og barnevern. I tillegg føres tilskudd til lag og foreninger og alternativ til vold på funksjon 233 i Drammen.

Dekningsgrader

Årsverksinnsatsen til helsestasjons- og skolehelsetjenesten totalt har økt fra 2016 til 2017. Imidlertid har økningen vært om lag som gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Drammen har satset mer på å øke antall helsesøstre enn det kommunene gjennomsnittlig har gjort.

Årsverksinnsatsen på helsestasjonen pr. 1000 innbygger 0-5 år er noe redusert fra 2016, men nivået både i 2016 og i 2017 var betydelig over ASSS-snitt. Andelen familier med nyfødte som har fått hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst er høy, og slik har det vært alle årene i treårsperioden. Kommunen har høy gjennomføringsgrad også på de andre undersøkelsene på helsestasjonen.

Årsverk i skolehelsetjenesten pr 1000 innb. 6-20 år er redusert betydelig fra 2,3 i 2016 til 1,6 i 2017. Drammen er nå 16 % lavere enn ASSS-gjennomsnittet og lavest av disse kommunene.

Den samlede årsverksinnsatsen til fysio- og ergoterapeuter har gått noe ned i perioden. Legeårsverkene har økt. Kommunen har ledig liste-kapasitet.

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Sykefraværsprosenten i Drammen er lavest blant ASSS-kommunene. I 2017 var den 5,1 %, og det er en reduksjon i forhold til fjoråret da den var 6,8 %.

Målt produksjon pr. årsverk på helsestasjonen var lavt i forhold til ASSS-snittet.