Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Drammen

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om grunnskole i Drammen

Utgiftsnivået innen grunnskole påvirkes hovedsakelig av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær.  

Gruppestørrelsen samlet for alle trinn og skolestørrelse er over gjennomsnitt for ASSS. Bare Oslo har større grupper og skoler. Større grupper og skoler gir i seg selv lavere utgifter.  

Sykefraværet på 8,9 prosent, hvilket er over gjennomsnittet for ASSS-nettverket. Det foreligger ikke tall fra 2016 for Drammen, men dersom vi legger tallene for 2015 til grunn, har det vært en sterk økning i sykefraværet i grunnskolen i kommunen. 

En stor andel elever med spesialundervisning gir høyere driftsutgifter på skoleområdet, men antall årstimer spesialundervisning pr elev har også betydning for det totale ressursbehovet. Andelen elever med spesialundervisning er på 8,3 prosent i Drammen, en liten økning fra 2016, og over gjennomsnittet for ASSS. Den største økningen har vært på 8.-10. trinn, mens det har vært en klar nedgang i andelen elever med spesialundervisning på 1.-4. trinn. Antall årstimer pr elev med spesialundervisning er lavere enn gjennomsnittet. Det er med andre ord mange som får, og de som får spesialundervisning, får færre timer enn gjennomsnittet i ASSS-nettverket.  

Drammen har netto driftsutgifter per elev som er lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Dette gjelder også når det korrigeres for utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Et lavt kostnadsnivå kan skyldes store skoler og grupper, men Drammen har likevel indikatorer som normalt trekker utgiftsnivået opp. Slik som sykefravær, spesialundervisning og en stor andel elever med særskilt norsk. Bildet er interessant og gir grunnlag for nærmere analyse. 

Andelen elever på de høyeste mestringsnivåene har på 5. trinn økt på alle prøver og spesielt i lesing. Dette er likevel under gjennomsnittet og nest lavest i nettverket. På 8. trinn har det vært en økning i andelen elever på de høyeste mestringsnivåene i regning og lesing, men en liten nedgang i engelsk. Altså en gjennomsnittlig økning, men fortsatt lavest i nettverket. På 9. trinn har det vært en nedgang i andel elever på de høyeste mestringsnivåene både i lesing og regning, og totalt er dette lavest i nettverket etter Stavanger. Også når det gjelder eksamensresultatene, er gjennomsnittet for Drammen lavest i ASSS.   

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Når resultatene skal drøftes er det viktig også å se på forskningen knyttet til skolenes faktiske bidrag til elevenes resultater.