Publisert: 12.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall eiendomsforvaltning. Drammen

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Økonomi og forpliktelse i balanse

Grunnlagstallene for arealbruken viser at kommunen ligger lavere enn nettverket mtp m2/elev i kommunal grunnskole. Nettverkssnittet er 17,0 m2/elev i 2017 og Drammen har 15,9 m2/elev.

Om vi skiller ut grunnlagstallene for driftsdelen av FDV (forvaltning/drift/vedlikehold) ser vi at kommunen har hatt sterkt stigende kostnader pr arealenhet ved administrasjonsbygg. Kommunens kostnader har økt fra 288,0 kr/m2 i 2015 til 407,3 kr/m2 i 2017. Nettverkssnittet ligger på 325 kr/m2 for 2017. I samme treårsperiode har Drammens kostnader falt for barnehagebygg og skolebygg. Begge byggkategorier har nå driftskostnad markert under nettverkssnitt.

Driftsutgiftene på formålsbyggene relateres pt enten til arealenhet (kr/m2) eller innbygger/målgruppe-fordelt ressursbruk ( f.eks. kr/elev eller kr/innbygger i målgruppen). Denne ressursbruken fanger ikke opp gevinster av kombinert bruk/belastning gjennom større deler av døgnet.

Energiforbruk er en del av driftsdelen i regnskapet. Ser vi på kommunens forbruk speilet mot nettverkssnittet ser vi at forbruket i Drammen i 2017 er på 134 kwh/m2. Nettverkssnittet er 153 kwh/m2. Forbruket i kommunen er svakt synkende i treårsperioden.

I eiendomsforvaltningen er et verdibevarende vedlikehold vesentlig. For å holde på opprinnelige verdier indikerer markedsstandarden – Holtenøkkelen middels verdi – et behov på omkring 180 kr/m2. For 2017 var nettverkssnittet 152 kr/m2 i vedlikehold. Drammen lå på 174 kr/m2. Verdiene for kommunen er tydelig økende i treårsperioden.