Publisert: 07.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Drammen

Tjenesteprofil 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Barnevern i Drammen 

Kommunens ressursbruk er på ASSS-snitt. Drammen har høyere forekomst av levekårsutfordringer enn flertallet av kommunene i nettverket, så det er ikke uventet at kommunen har høyere netto driftsutgifter pr innbygger enn resten av nettverket. Ressursbruksindikatoren korrigerer imidlertid for ulikheter i levekår og indikerer at ressursbruken er på et nivå man kan forvente når det er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Drammen kommune peker på at korrigeringen ikke i tilstrekkelig grad fanger opp de demografiske utfordringene kommunen har. Dette gjelder spesielt den høye andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn.  

Kommunen har en høy andel barn med undersøkelser og ligger høyest i nettverket på denne indikatoren, 44 % over snitt. Årsaken til den høye andelen barn med undersøkelser er først og fremst at kommunen får mange bekymringsmeldinger. I 2017 fikk barneverntjenesten 1045 meldinger. Barneverntjenesten har fått stadig flere meldinger de siste årene og kombinert med at 84% av meldingene blir besluttet undersøkt, øker andel barn med undersøkelser. Andel barn som mottar barneverntiltak er stabilt på 5,2 % av innbyggerne 0-17 år. Dette er høyest i nettverket. Andel barn som er plassert utenfor hjemmet er også høyest i nettverket. 20 % av de som er plassert er enslige mindreårige flykninger.   

Kommunen har lave enhetskostnader til drift av barnevernet (f 244). Hovedårsaken til det lave utgiftsnivået er de høye dekningsgradene. Brutto driftsutgifter pr barn som ikke er plassert er svært lave, 45 % under snitt, men den er økende. Kommunen har bygget opp en egen tiltaksavdeling slik at de nå produserer nødvendige tiltak selv og i liten grad kjøper tiltak fra eksterne.  Kommunen har gratis barnehage for lavinntektsfamilier, samt diverse lavterskeltiltak og samarbeid med frivillige organisasjoner om fritidsaktiviteter som bidrar til å holde kostnadsnivået lavt.  

Drammen har gode resultater på kvalitetsindikatorene andel barn med tiltak som har utarbeidet plan og andel undersøkelser som blir gjennomført i løpet av tre måneder.