Publisert: 10.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehager. Drammen

Tjenesteprofil 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Barnehage i Drammen

Drammen har hatt en økning på nesten 6 % i netto driftsutgifter per innbygger fra 1-5 år og ligger nå over Sandnes. Dekningsgraden for 1-2 åringer har hatt en svak nedgang og ligger nå 5,8 prosent lavere enn gjennomsnittet i ASSS- nettverket og bidrar til de lave utgiftene per innbygger fra 1-5 år.

Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrer i aldersgruppen 1-5 år har over tid vært høy. Her er det en fortsatt økning. Drammen ligger høyest i nettverket og 13,6 prosent høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

 Antall barn per ansatt er høy i de kommunale barnehagene og har økt fra 2016 til 2017. Drammen ligger her over snittet og høyest i nettverket. Private barnehager i Drammen har bemanningstetthet tilnærmet gjennomsnittet i ASSS., og den har på samme nivå i 2015 som i 2016. 

Drammen har en andel med barnehagelærerutdanning tilnærmet lik gjennomsnittet for ASSS-nettverket. 36,2 prosent har barnehagelærerutdanning. Gjennomsnittet for ASSS-nettverket 36,9 prosent.

Lav andel barnehagelærere vil gi lavere enhetskostnader, det samme gjør et lavere sykefravær enn gjennomsnittet for nettverket og lav bemanningstetthet. Samtidig har enhetskostnadene steget relativt mye fra 2016 til 2017 og det er uklart hvorfor kostnadene har økt såpass mye når de fleste indikatorene som er med å forklare utgiftsnivået trekker i en annen retning. Sykefraværstall for 2016 ble ikke rapportert og det kan være at dette er med å forklare økningen.

Brukertilfredsheten er høy og tilnærmet lik snittet i ASSS-nettverket.