Publisert: 14.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall samferdsel. Bergen

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om samferdsel i Bergen

Bergen rapporterte manuelt om de høyeste driftsutgiftene per meter kommunal veg til drenering/overvann og svært høye driftsutgifter per meter veg til gatelys, skilt/trafikksikring og renhold. Driftsutgiftene til vegdekker og vinterdrift var på/rundt snitt i 2017. Bergen førte 19 % av driftsutgiftene til kommunal veg på art for vedlikehold. Bergen rapporterte manuelt om det nest laveste nivået på bruk av investeringsmidler til rehabilitering og vedlikehold av vegdekker. 

Kvaliteten på de kommunale vegene var god Bergen, som hadde et beregna vedlikeholdsetterslep på kr 500 per meter veg for å komme opp på akseptabelt nivå - det var 43% under snitt i ASSS. Så langt ser det ut som kommunen har fått mye igjen for ressursbruken i form av god vegstandard og lavt vedlikeholdsetterslep. Til sammen indikerer styringsindikatorene valgt av ASSS-nettverket at Bergen hadde en god drift av de kommunale vegene i 2017 uten at de «tærer på vegkapitalen». 

Bergen hadde 44 % færre meter veg per innbygger og 52 % færre meter veg som var tilrettelagt for syklende per innbygger enn gjennomsnitt i ASSS-nettverket. Driftsutgiftene uten avskrivninger målt per meter kommunal veg var svært høye sammenlignet med de andre kommunene i nettverket. Bergens brutto driftsutgifter per meter kommunal veg uten avskrivning var kr 322 i 2017, det var 46 % over snitt. Bergen rapporterte manuelt om de høyeste driftsutgiftene pr m kommunal veg til drenering/overvann og svært høye driftsutgifter per meter veg til gatelys, skilt/trafikksikring og renhold. Driftsutgiftene til vegdekker og vinterdrift var på/rundt snitt i 2017.  

For å vurdere effekten av denne ressursbruken er det avgjørende å splitte driftsutgiftene i kostnader til driftsoppgaver og til vedlikehold. Bergen førte 19 % av driftsutgiftene på art for vedlikehold, av samla driftsutgifter på kr 322,- ble kr 61,- ført på art for vedlikehold, dvs at kommunen har drifta de kommunale vegene for kr 261,- per meter veg i 2017 – 3. høyest i ASSS-nettverket.

Dette indikerer at Bergen hadde de 3. høyeste kostnadene til ordinære driftsoppgaver uten vedlikehold per meter kommunal veg. Uten utgifter til vedlikehold og vinterdrift hadde Bergen kr 200 per meter veg til ordinære driftsoppgaver og brukte nest mest ressurser til driftsoppgaver pr m veg sammenlignet med gjennomsnittet i nettverket. 

Kvaliteten på de kommunale vegene var god med 100 % av adkomst og GS-vegene på/over akseptabelt nivå TG2 er høyest i nettverket, 56 % andel gate og samleveg på/over akseptabelt nivå TG1 er 12 % under snitt. Bergen hadde et beregna vedlikeholdsetterslep på kr 500 per meter veg for å komme opp på akseptabelt nivå, det var 43% under snitt i ASSS.  

Så langt ser det ut som kommunen har fått mye igjen for ressursbruken i form av god vegstandard og lavt vedlikeholdsetterslep. Kartleggingen av vedlikeholdsetterslep på de kommunale vegene viste at Bergen har nest høyest andel kommunale veger med akseptabel tilstand og «lavt» vedlikeholdsetterslep pr m kommunal veg.

Her finner du mer informasjon

Figurene nedenfor inneholder flere detaljer.

Brutto driftsutgifter uten avskrivninger per meter kommunal vei 2017. Manuelt rapportert til KS

Samferdsel: Driftsutgifter uten avskrivninger kommunal veg 2017

Samferdsel: vedlikehold, rehabilitering- og investeringer kommunal vei uten avskrivninger i 2017