Publisert: 03.09.2018

Hva er en produksjonsindeks?

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Produksjonsindeks grunnskole

Tabell 1. Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av disse indikatorene

Tabellen over viser Bergens score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Resultatene for nasjonale prøver er gjennomsnittet av engelsk, lesing og regning og resultatene for eksamen er gjennomsnittet av skriftlig engelsk, matematikk, norsk og norsk sidemål. Resultatene er korrigert for sosioøkonomiske variable som forskjeller i andel barn med enslig forsørger og innbyggernes utdanningsnivå. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent.

I 2017 var Bergens produksjon innenfor grunnskole 1,4 prosent lavere enn ASSS-snittet. Bergen scoret lavest på indikatoren læringsmiljø som lå 3,0 prosent under ASSS-snittet. Bergen scoret høyest på indikatoren grunnskolepoeng som lå 0,5 prosent over ASSS-snittet.

Tabell 2 viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Bergen har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Bergen opp med 0,5 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,7 prosent.

I Bergen gikk indikatoren antall elever og eksamen mest opp med 2,2 prosent, hvorav sterkere resultater bidro med 2,1 prosent. Indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO gikk mest ned med 2,0 prosent.

Tabell 2. Prosentvis endring i produksjon grunnskole fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks barnehage

Tabell 3. Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

 Figur 2 viser Bergens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehager.

I 2017 var Bergens produksjon innenfor barnehager 4,3 prosent høyere enn ASSS-snittet. Bergen scoret høyest på indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning som lå 9,9 prosent over ASSS-snittet.  Bergen scoret lavest på indikatoren leke og oppholdsareal som lå 2,1 prosent under ASSS-snittet.

Tabell 4 viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Bergen har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Bergen opp med 0,8 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,5 prosent.

I Bergen gikk alle indikatorene innenfor barnehager opp fra 2016 til 2017.  Indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning gikk mest opp med 2,1 prosent.

Tabell 4. Endring i produksjon barnehager fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks barnevern

Tabell 5. Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 3 viser Bergens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

I 2017 var Bergens produksjon innenfor barnevern 13,0 prosent høyere enn ASSS-snittet. Bergen scoret høyest på indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet som lå 20,7 prosent over ASSS-snittet. Bergen scoret lavest på indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder som lå 2,0 prosent under ASSS-snittet.

Tabell 6 viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Bergen har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Bergen oppmed 2,0 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,6 prosent.

I Bergen gikk indikatoren barn omfattet av barnevernsundersøkelse mest opp med 10,1 prosent og indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder gikk ned med 8,9 prosent. Motsatt gikk indikatoren barn med tiltak som har fått utarbeidet tiltaksplan ned med 2,9 prosent og barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet gikk ned med 2,1 prosent.

Tabell 6. Endring i produksjon barnevern fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks kommunehelse

Tabell 7. Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figuren under viser Bergens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

I 2017 var Bergens produksjon innenfor kommunehelse 2,3 prosent lavere enn ASSS-snittet. Bergen hadde lavest score på indikatoren årsverk utført av ergoterapeuter som lå 13,3 prosent under ASSS-snittet og indikatoren legetimer per uke lå 7,8 prosent under. Bergen hadde høyest score på indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn som lå 11,4 prosent over ASSS-snittet og indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst lå 10,6 prosent over.

Tabellen under viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Bergen har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Bergen opp med 2,1 prosent, mens ASSS-snittet økte med 3,2 prosent.

I Bergen gikk indikatoren legetimer per uke mest opp med 9,1 prosent og indikatoren årsverk utført av ergoterapeuter gikk opp med 5,1 prosent. Motsatt gikk indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst mest ned med 8,9 prosent og indikatoren gravide som har møtt til svangerskapskontroll gikk ned med 7,8 prosent.

Tabell 8. Endring i produksjon kommunehelsetjeneste fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Tabell 9. Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 5 viser Bergens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg.

I 2017 var Bergens produksjon innenfor pleie og omsorg 11,9 prosent lavere enn ASSS-snittet. Bergen hadde lavest score på indikatoren timer omsorgslønn som lå 54,3 prosent under ASSS-snittet og indikatoren timer praktisk bistand lå 51,9 prosent under. Bergen hadde høyest score på indikatoren timer støttekontakt som lå 44,1 prosent over ASSS-snittet og indikatoren legetimer per beboer lå 29,4 prosent over.  

Tabell 10 viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Bergen har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Bergen ned med 0,8 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,3 prosent.

I Bergen gikk indikatoren timer praktisk bistand mest ned med 6,6 prosent. Nedgangen innenfor pleie og omsorg er noe påvirket av at Bergen i 2017 har endret praksis når det gjelder føring av timeforbruk i IPLOS. Motsatt gikk indikatoren legetimer mest opp med 8,0 prosent.

Tabell 10. Endring i produksjon pleie og omsorg fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Tabell 11. Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 6 viser Bergens score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester. 

I 2017 var Bergens produksjon innenfor sosiale tjenester 3,9 prosent lavere enn ASSS-snittet. Bergen hadde lavest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere under 25 år som lå 26,7 prosent under ASSS-snittet. Lav score på denne indikatoren viser at Bergen hadde relativt mange sosialhjelpsmottakere under 25 år. Bergen hadde høyest score på indikatoren mottakere av sosialhjelpsmottakere 25 år og over som lå 9,0 prosent over ASSS-snittet.

Dokumentasjon og mer informasjon

Lenkeblokk Icon Nærmere om produksjonsindekser og effektivitet 2017