Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

Gjennomsnittlig bistandsbehov hos hjemmetjenestemottakere i aldersgruppa 0-66 år ligger omtrent på snittet for ASSS, mens utgiftene til disse mottakerne ligger 20 % over gjennomsnittet.  

Andelen yngre beboere i institusjon ligger lavere enn snittet for ASSS-kommunene.  

Bergen ligger 15 % over ASSS-snittet når det gjelder samlede utgifter per utviklingshemmet. Andelen utviklingshemmede over 18 år som bor i bolig med fast tilknyttet personale hele døgnet er 7 % høyere enn ASSS-snittet, og utgiftene per beboer ligger på ASSS-snittet.  

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

For tjenester til innbyggere over 67 år viser tjenesteprofilen at Bergen for de fleste indikatorene ligger på eller under gjennomsnitt ASSS. Unntaket er legetilgang i institusjon, somligger høyere enn ASSS-snittet. 

For hjemmetjenester i denne aldersgruppen ligger Bergen omtrent på gjennomsnittet – både i utgifter per innbygger og mottaker, og for bistandsbehov.  

Dekningsgraden for hjemmetjenester for eldre over 80 år ligger omtrent på ASSS-snittet, mens dekningsgraden for institusjon/heldøgns omsorg ligger litt under.  

Brutto driftsutgifter pr institusjonsplass er på 93 % av gjennomsnitt ASSS, og ligger dermed blant de laveste.