Publisert: 13.09.2018

Bergen kommune har de siste årene økt ressursbruken på rus området med bl.a. nye Mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre), utvidede åpningstider, sprøyterom, overdoseteam, styrket LAR oppfølging (legemiddelassistert rehabilitering) samt styrket bo-oppfølgingstjeneste. Parallelt arbeides det med å styrke rehabiliteringstiltakene i NAV sosialtjeneste. Kommunen arbeider for tiden med en ny handlingsplan som har som mål å utvikle nye arbeids – og aktivitetsrettede tilbud, samt videreutvikle eksisterende tilbud/tiltak. Det er stort politisk fokus på rusfeltet i kommunen og ressursbruken vil øke også i 2018.

Bakgrunnen for den omfattende satsingen på rusfeltet i Bergen var en mangeårig negativ utvikling i byens narkotikamiljøer. I 2012 vedtok derfor det daværende bystyret en handlingsplan mot åpne russcener. Handlingsplanen var basert på et samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland politidistrikt og Helse Bergen HF. Hovedelementene i satsingen var å gjennomføre ulike kontrolltiltak i kombinasjon med utvikling av mer mangfoldige og tilgjengelige helsetjenester og sosiale tjenester i kommunen og spesialisthelsetjenesten. I handlingsplanen ble det eksplisitt fremhevet at tiltakene i planen skulle utvikles og videreutvikles over tid gjennom kontinuerlig fokus og koordinerte innsatser. Alle byråd i Bergen har fra 2012 arbeidet med å realisere tiltakene i handlingsplanen.

Dagens byråd  bruker hele økningen i rammetilskuddet som følger av regjeringens opptrappingsplan på rusfeltet på å videreføre eksisterende tiltak og tjenester samt utvikle nye. I tillegg prioriterer byrådet ytterligere økninger innenfor bybudsjettet for å øke mangfoldigheten og tilgjengeligheten i tjenestetilbudene.

Målsettingene for Bergens arbeid frem mot 2022 er flere;

 Det overordnede målet er at Bergen skal være en trygg by for alle.

 Lenker til videre lesning:

Lenkeblokk Icon Plan for rusfeltet 2018-2022 - Bergen kommune Lenkeblokk Icon BrukerPlan - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)