Publisert: 16.09.2018

Grunnlaget for tallene

Grunnlaget for tallene som refereres her er SSBs konsernregnskapsstatistikk, jf. nærmere redegjørelse om formål og datagrunnlag i egen boks. Hovedtrekkene i utviklingen i Oslo kommunes økonomi 2015-2017 kan leses ut av figur og tabell.

Hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi 2015-2017

Korte definisjoner

Korte definisjoner av begrepene som brukes i figurene nedenfor:

  • Brutto driftsresultat tilsvarer forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter, det vil si overskudd på årets drift før renter og avdrag. Nedgang i brutto driftsresultat skyldes at driftsutgiftene øker mer enn inntektene og vice versa.
  • Renteinntekter omfatter renteinntekter, finansielle gevinster og utbytte
  • Renteutgifter omfatter renteutgifter og finansielle tap
  • Netto avdrag omfatter avdragsutgifter og utlån fratrukket mottatte avdrag på utlån
  • Netto driftsresultat viser overskudd på årets drift etter renter og avdrag
  • Netto investeringsutgifter er sum investeringsutgifter fratrukket sum investeringsinntekter
  • Overskudd før lån viser hvordan årets drift og investeringer påvirker netto fordringer (eller lånegjeld). Det beregnes som netto driftsresultat og renteinntekter fratrukket renteutgifter og netto investeringsutgifter.

Figuren under viser hovedtallene for drift og investering i Bergen de siste tre årene. 

Bergens brutto driftsresultat gikk svakt ned fra 2016 til 2017, et resultat av at driftsutgiftene har økt prosentvis mer enn driftsinntektene. Netto driftsresultat i 2017 utgjorde 1140 mill. kroner eller 5,3 prosent av driftsinntektene, det vil si samme andel av driftsinntektene som i 2016. Nedgangen i brutto driftsresultat ble oppveid av at renteinntektene økte noe og at renteutgiftene gikk noe ned. Avdragsutgiftene utgjorde samme andel av driftsinntektene i 2017 som året før.

Over- eller underskudd før lån viser hvordan årets drifts- og investeringsregnskap påvirker netto fordringer. I 2017 hadde Bergen et overskudd før lån på 27 mill. kroner eller 0,1 prosent av driftsinntektene. Dette var noe lavere enn i 2016 da Bergen hadde overskudd før lån på 0,9 prosent av driftsinntektene. Endringen fra 2016 til 2017 kom som følge av redusert brutto driftsresultat og økte netto investeringsutgifter, mens økte renteinntekter og reduserte renteutgifter trakk i motsatt retning. 

Hovedtall drift og investering

Figuren og tabellen over fanger ikke opp hvordan premieavviket påvirker finansieringsbehovet. I 2017 ga premieavviket isolert sett Bergen et redusert finansieringsbehov på 226 mill. kroner, mens premieavviket ga redusert finansieringsbehov på 66 mill. kr i 2016 og redusert finansieringsbehov på 194 mill. kr i 2015.

Sammenlikning av hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl. Oslo) 2015-2017

I kapittel 3.1 så vi på utviklingen i hovedtrekkene i Bergen kommunes økonomi. I dette kapittelet ser vi på i hvilken grad utviklingen i hovedtrekkene i Bergen kommunes økonomi avviker fra de andre ASSS-kommunene. For å unngå at Bergen sammenliknes med seg selv, er Bergen utelatt fra gjennomsnittstallene for ASSS-kommunene. Også Oslo er utelatt.

Figuren under viser avvik mellom hovedtallene for drift og investering mellom Bergen og de øvrige ASSS-kommunene. Figuren er bygget opp slik at positive verdier betyr at Bergen enten har høyere inntekter, lavere utgifter, høyere overskudd eller lavere underskudd enn de andre ASSS-kommunene. På tilsvarende måte vil endringer i indikatorene over tid bety at Bergen har hatt en annen utvikling enn de andre ASSS-kommunene.

Figuren under viser at Bergen hadde lavere brutto driftsresultat før avskrivninger enn de øvrige ASSS-kommunene alle år i perioden 2015-2017, men figuren viser også at Bergens brutto driftsresultat gikk opp i forhold til de øvrige ASSS-kommunene de to siste årene. I 2017 var Bergens brutto driftsresultat 0,2 prosentenheter eller om lag 50 mill. kroner lavere enn i de øvrige ASSS-kommunene. 

Figuren over viser videre at Bergen hadde lavere renteinntekter enn de øvrige ASSS-kommunene alle år i perioden 2015-2017. Bergen hadde imidlertid også lavere renteutgifter og lavere avdragsutgifter alle tre årene. Bergen hadde litt høyere netto driftsresultat enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017, noe som kan forklares ved at lavere brutto driftsresultat og lavere renteinntekter ble oppveid av lavere renteutgifter og lavere netto avdragsutgifter.Bergens netto driftsresultat var 0,2 prosentenheter eller om lag 45 mill. kroner høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene.

Bergen hadde lavere netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene både i 2016 og 2017, men Bergens netto investeringsutgifter gikk klart opp i forhold til de øvrige ASSS-kommunene fra 2016 til 2017. I 2017 var Bergens netto investeringsutgifter 0,4 prosentenheter eller om lag 85 mill. kroner lavere enn i de øvrige ASSS-kommunene.

Bergen hadde lavere overskudd før lån enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017. Det skyldes at Bergen hadde lavere renteinntekter og lavere brutto driftsresultat enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017, mens lavere renteutgifter og lavere netto investeringsutgifter trakk i motsatt retning.

Når Bergens overskudd før lån gikk ned i forhold til de andre ASSS-kommunene fra 2016 til 2017, skyldtes dette at Bergens netto investeringsutgifter gikk opp, at renteinntektene gikk ned og renteutgiftene gikk opp i forhold til de øvrige ASSS-kommunene.  I motsatt retning trakk det at Bergens brutto driftsresultat gikk opp i forhold til de øvrige ASSS-kommunene.

Premieavviket ga Bergen et finansieringsbehov i 2017 som var om lag 220 mill. kr lavere enn i de øvrige ASSS-kommunene. I 2016 var Bergens finansieringsbehov om lag 95 mill. kroner lavere enn i de øvrige ASSS-kommunene, mens det i 2015 var om lag 140 mill. kroner lavere. Dette fanges ikke opp av figuren.