Publisert: 17.09.2018

Bergen hadde et netto driftsresultat i 2017 på 5,3 prosent. Dette var det samme som året før. Samtidig gikk kommunens netto investeringsutgifter noe opp fra 2016 til 20176. Dette førte til at Bergen gikk fra et overskudd før lån i 2016 til nesten balanse i 2017. Kommunens netto gjeld gikk ned fra 50 prosent av inntektene i 2016 til 48 prosent i 2017. 

Når vi sammenlikner resultatene i Bergen i 2016 med de øvrige ASSS-kommunene utenom Oslo i gjennomsnitt, så hadde Bergen om lag samme netto driftsresultat som de øvrige ASSS-kommunene. Samtidig hadde Bergen sterkere vekst i netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene. Likevel hadde Bergen i 2017 noe lavere netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene. Økningen i Bergens i netto investeringsutgifter medførte at Bergen hadde en nedgang i underskudd før lån sammenliknet med de øvrige ASSS-kommunene. I 2016 hadde Bergen høyere overskudd før lån enn de andre ASSS-kommunene, men i 2017 var Bergens overskudd lavere. Både i 2016 og 2017 hadde Bergen en netto gjeld som var om lag 6 prosentenheter lavere enn de øvrige ASSS-kommunene målt forhold til driftsinntektene. 

I 2017 var inntektene i Bergen om lag 1 ½ prosent lavere enn landsgjennomsnittet når vi korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov etc.. Når vi tar utgangspunkt i til inntektsnivået til Bergen, hadde kommunen relativt sett et høyt netto driftsresultat og relativt høye utgifter innenfor pleie og omsorg målt i kroner per innbygger. Motsatt hadde kommunen relativt lave netto renteutgifter og avdrag. Målt i prosent hadde Bergen relativt sett lavest utgifter til kommunehelse. 

Når vi ser på sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Bergen i 2017 om lag 4 prosent lavere enn ASSS-snittet, mens effektiviteten også var om lag 4 prosent lavere enn ASSS-snittet. I 2017 økte Bergen kommunes produksjon av tjenester noe mindre enn økningen i utgiftsbehov, samtidig som Bergen hadde en nedgang i effektivitet på om lag 1 prosent. 

I 2017 hadde Bergen høyest produksjon innenfor barnevern, mens det var innenfor kommunehelse og barnehager at kommunen var mest effektiv. Fra 2016 til 2017 var det sterkest økning i produksjon av tjenester innenfor kommunehelse og barnevern, og det var barnehager som hadde den største økningen i effektivitet.