Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Bergen

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om grunnskole i Bergen

Utgiftsnivået innen grunnskole påvirkes i stor grad av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær.  

Gruppestørrelsen 1.-10. trinn er på omtrent samme nivå som gjennomsnittet i ASSS-nettverket. På 10. trinn er imidlertid gjennomsnittlig gruppestørrelse vesentlig høyere enn gjennomsnittet i ASSS.  

Bergen har et sykefravær på 9,2 prosent. Dette er en nedgang fra i fjor, men fortsatt vesentlig høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene som er på 8,3 prosent.  

Andelen elever med spesialundervisning er på 6 prosent og under gjennomsnittet for ASSS-kommunene som er 7,5 prosent. Dette er lavest i ASSS-nettverket etter Bærum, og andelen har sunket de siste tre årene. Antall årstimer per elev er så vidt over gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Det er med andre ord færre som får, og de som får spesialundervisning, får samme antall timer enn gjennomsnittet for ASSS-nettverket. En lav andel elever med spesialundervisning gir lavere utgifter enn en høy andel elever med spesialundervisning. 

Bergen har netto driftsutgifter som er like over gjennomsnittet i ASSS-nettverket. Det samme gjelder når det korrigeres for utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter, samt når det justeres for prisutvikling.  

Andelen elever på de høyeste mestringsnivåene på 5. trinn er som gjennomsnittet i ASSS. Det samme gjelder for 8. trinn. På 9. trinn er andelen på de høyeste mestringsnivåene vesentlig høyere enn gjennomsnittet i ASSS. Det er imidlertid variasjoner mellom skoler og internt på den enkelte skole også når det gjelder læringsmåter, læringsmiljø, utviklingsprosesser og ledelse. Dette trekker kommunen fram som en utfordring. Når det gjelder eksamensresultater skiller ikke Bergen seg fra gjennomsnittet i ASSS. 

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Når resultatene skal drøftes er det viktig også å se på forskningen knyttet til skolenes faktiske bidrag til elevenes resultater.