Publisert: 12.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall eiendomsforvaltning. Bergen

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Nøkternt arealnivå styrker ressurser til drift

Grunnlagstallene for arealbruken viser at kommunen ligger under nettverkssnitt på areal pr elev i kommunal grunnskole. Nettverkssnittet er 17,0 m2/elev i 2017. Bergen har samme år 15,9 m2/elev. Kommunen har også i særklasse lavest areal pr beboer i institusjon for 2017. Nettverkssnittet er på 101,3 m2/beboer og Bergens tall er 58,7 m2/beboer.

Om vi skiller ut grunnlagstallene for driftsdelen av FDV (forvaltning/drift/vedlikehold) ser vi at kommunen ligger over nettverkssnittet i hele perioden. Det er særlig barnehage og skolebygg som ligger høyt. Driftskostnadene til institusjonslokaler ligger lavest i nettverket. Bergen bruker i snitt 58,7 kr/m2 mens nettverkssnittet er 101,3 kr/m2 i 2017.

Driftsutgiftene på formålsbyggene relateres pt enten til arealenhet (kr/m2) eller innbygger/målgruppe-fordelt ressursbruk ( f.eks. kr/elev eller kr/innbygger i målgruppen). Denne ressursbruken fanger ikke opp gevinster av kombinert bruk/belastning gjennom større deler av døgnet.

Energiforbruk er en del av driftsdelen i regnskapet. Ser vi på kommunens forbruk speilet mot nettverkssnittet ser vi at forbruket i Bergen i 2017 er på 170 kwh/m2. Nettverkssnittet er 153 kwh/m2. Forbruket i kommunen er stabilt i treårsperioden.

I eiendomsforvaltningen er et verdibevarende vedlikehold vesentlig. For å holde på opprinnelige verdier indikerer markedsstandarden – Holtenøkkelen middels verdi – et behov på omkring 180 kr/m2. For 2017 var nettverkssnittet 152 kr/m2 i vedlikehold. Bergen lå på 150 kr/m2. Verdiene for kommunen er svakt fallende i treårsperioden.