Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Bergen

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om barnevern i Bergen

Bergen kommune har et omfattende og kostbart barnevern, noe som viser seg i profilen med en ressursbruksindikator på 110. Dette betyr at kommunen bruker 10 % mer på barneverntjenester i forhold til gjennomsnittet for ASSS-kommunene, etter vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Barnevernet i Bergen kan dermed sies å være høyt prioritert.  

Netto driftsutgifter pr innbygger i målgruppa har økt med 13 % fra 2016 og kommunen ligger 8 % over snittet i nettverket. 

Andel barn som får tiltak fra barnevernet har blitt svakt redusert i den siste treårsperioden, men kommunen har fremdeles en høyere andel barn med tiltak enn gjennomsnittet av ASSS-kommunene. De fleste barna får hjelp i hjemmet, men kommunen har også en høy andel barn som er plassert utenfor hjemmet, 13 % over ASSS-snitt. 17 % av barna som er plassert er enslige mindreårige flyktninger som er kommunen har vedtatt å bosette.  

Brutto driftsutgifter pr barn som ikke er plassert er blant de høyeste i nettverket, 22 % over snitt. De høye driftsutgiftene skyldes i stor grad av at kommunen har bygget opp en omfattende tiltakstjeneste og har en satsing på endringsfokuserte og utviklingsstøttende hjelpetiltak til barn og foreldre. Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert er lavere enn gjennomsnittet i ASSS-nettverket og kommunen arbeider systematisk for å redusere bruken av institusjonsplasser noe som vil bidra til lavere kostnader pr barn som er plassert.  

Bergen har en høy og stabil andel barn med utarbeidet plan, 9 % over snitt og høyest i nettverket. Dette er et meget godt resultat. Barneverntjenesten har et sykefravær på 10,8 %. Dette er 7 % under snittet i nettverket.