Publisert: 10.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehager. Bergen

Tjenesteprofil 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Barnehage i Bergen 

Andelen 1-2 åringer med barnehageplass er 4,1 prosent over gjennomsnittet for nettverket.

Andelen 3- 5 år er tilnærmet lik som i 2016 og ligger 0,9 prosent over gjennomsnitt.

Bergen har den høyeste andelen ansatte med barnehagelærerutdanning.

Bergen har hatt en liten stigning i enhetskostnadene, men ligger likevel under gjennomsnittet. Både netto driftsutgifter, per barn 1-5 år og ressursbruk i forhold til utgiftsbehovet ligger over snittet i ASSS, noe som kan forklares av høy dekningsgrad.

Bergen har en økning i sykefravær og ligger nå 1,2 prosent over snittet i ASSS-nettverket, men har lavere bemanningstetthet enn gjennomsnittet.

På barnehageområdet er det mange av de samme faktorene som påvirker både utgifter og kvalitet. Det er vanskelig å måle kvalitet i barnehagene direkte, derfor bruker vi ofte følgende som indikatorer: personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten.

Utgiftsnivået påvirkes særlig av dekningsgraden for 1-2 åringer, bemanningstetthet og andelen ansatte med barnehagelærerutdanning. I tillegg har sykefraværet betydning. I Bergen vil høy dekningsgrad for 1-2 åringer og høy andel ansatte med barnehagelærerutdanning bidra til høyere utgifter. Kvaliteten påvirkes positivt av en høy andel ansatte med barnehagelærerutdanning. Lav bemanningstetthet kan være en utfordring for kvaliteten.

Andel menn i barnehagene er 12 prosent, og det er på tilnærmet likt som i 2016. Det er rett over gjennomsnittet for ASSS-nettverket, som er 11,9 prosent.