Publisert: 17.09.2019

Bergen har lavere netto driftsutgifter enn gjennomsnittet i ASSS og høyere ressursbruksindikator. Andel elever med spesialundervisning er nest lavest av ASSS-kommunene. Sykefraværet er høyest av ASSS-kommunene. Bergen har lavest andel elever med direkte overgang vg1 til vg2 av ASSS-kommunene.

Nøkkeltall

 

Tjenesteprofil

 

Om grunnskole i Bergen

Utgiftsnivået påvirkes i stor grad av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær. Lærernes utdanningsnivå og alder, kan også ha innvirkning på utgiftsnivået, samt andel elever som får særskilt norskopplæring. Sistnevnte indikatorer publiseres ikke på asss.no, men kan likevel være interessante for analysen av utgiftsbehovet.

Sykefraværet i grunnskolen har økt fra forrige år, og Bergen har nå, sammen med Tromsø, det høyeste sykefraværet i nettverket. I Bergen har en større andel av undervisningspersonalet godkjent lærerutdanning sammenlignet med ASSS-kommunene, og gjennomsnittsalderen for undervisningspersonalet er også høyere.

Begge indikatorene nevnt over, bidrar til økt ressursbehov. Det gjør også antall timer spesialundervisning pr elev. Dette har økt noe fra i fjor og er over gjennomsnittet for ASSS. Elevene som får spesialundervisning i Bergen, tildeles altså flere timer enn for gjennomsnittet i ASSS-kommunene. Samtidig har Bergen en lav andel elever som får spesialundervisning. Andelene på 5,8 prosent er lavest i ASSS-nettverket etter Bærum, og langt under gjennomsnittet for ASSS-kommunene som er 7,2 prosent. Når flere elever får sin undervisning i ordinær tilpasset opplæring, vil trolig effekten av dette være at vedtak om få timer spesialundervisning går ned, og vedtakene som gjenstår vil være mer omfattende og inneholde flere timer pr elev. I forhold til utgiftsbehovet, er det altså faktorer som både trekker dette opp og ned når det gjelder spesialundervisning. Kommunen anmerker at dette også er i tråd med intensjonen om et mer systemrettet arbeid der inkludering skal være den primære løsningen.

Bergen har netto driftsutgifter som er under gjennomsnittet i ASSS-nettverket og ressursbruksindikator som er over. Dette er interessant, og KS ønsker gjerne en kommentar på dette fra kommunen.

Andelen elever med direkte overgang fra Vg1 til Vg2, er lavest i nettverket. I en kommentar fra kommunene anmerkes det at Bergen sammenlignet med ASSS-kommunene, har nest høyest andel elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole (98,7 %) (Skoleporten). Spørsmålet er om en større andel som starter, potensielt kan gi relativt sett flere som faller fra. Hvorvidt dette kan være en forklaring på resultatet overgang Vg1 – Vg2, er imidlertid vanskelig å si. Det er i det hele tatt flere faktorer som kan forklare utfallet av denne indikatoren. Som for eksempel kvaliteten på rådgivertjenesten og faget Utdanningsvalg i grunnskolen, elevenes gjennomsnittlige grunnskolepoeng og den videregående skole i seg selv (trivsel, oppfølging, læringsmiljø osv.). 

På nasjonale prøver har Bergen de siste årene hatt en jevn stigning i andelen elever på de høyeste mestringsnivåene. I 2018 gikk imidlertid denne andelene noe ned, og dette gjelder alle trinn. Andelen elever på de høyeste mestringsnivåene på 5. og 9. trinn er over gjennomsnittet i ASSS, mens den ligger noe lavere på 8. trinn. Kommunen kommenterer dette med at andre satsinger kan ha gått på bekostning av skolenes fokus på de grunnleggende ferdighetene. Kommunen ser derfor nødvendigheten av å justere kursen slik at både grunnleggende ferdigheter og læringskompetanse blir tydelig ivaretatt i arbeidet med elevens læring. Indikatoren for eksamensresultater er som i fjor og ligger på samme nivå som gjennomsnittet i ASSS.

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Skolebidragsindikatoren, som SSB publiserte våren 2019, kan være nyttig å bruke som grunnlag når resultatene skal drøftes. I følge skolebidragsindikatorene som SSB vil publiserte våren 2019, bidrar skolene i Sandnes mer enn forventet og sammenlignet med landet (snitt alle årstrinn).