Publisert: 10.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall sosiale tjenester. Bærum

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om sosiale tjenester

Bærum ligger godt under snittet på indikatorene for driftsutgifter, selv om utgiftene øker noe siden forrige måling. Bærum hatt en lavere vekst enn gjennomsnittet for ASSS på disse indikatorene og ligger lengre under ASSS snittet enn ved forrige registrering i 2016. Dette kan også ha sammenheng med stor befolkningsvekst i kommunen, hvor Bærum har hatt en sterkere vekst enn gjennomsnittet i aldersgruppen 25-66 år. 

Andelen som mottar sosialhjelp i Bærum er svært lav og lavest i ASSS-nettverket. Det gjelder for mottakere i alle aldre og Bærum har dessuten redusert andelen mottakere blant de aller yngste innbyggerne 18-24 år markant i 2017. Økningen i aldersgruppen 25-66 år er marginal, sammenlignet med ASSS snittet. Andelen som mottar kvalifiseringsstønad har stabilisert seg på 3,4 %, og behovet for tiltaket var betydelig høyere 3-4 år tilbake i tid.  

Kommunen har 13 % høyere enhetskostnader enn gjennomsnittet for ASSS. I Bærum er det ikke antallet mottakere som forårsaker økningen, men at mottakeren har sosialhjelp som hovedinntekt og over en lengre periode enn før. Undersøkelser som kommunen har gjort, viser at utbetaling av sosialhjelp til boligutgifter er den desidert største utgiftsposten i Bærum og den har vært kraftig stigende de siste årene. En annen faktor som påvirker utgiftbildet er antallet flyktninger, både i forhold til mottak av ventestønad som ikke klientføres, men også i form av supplerende sosialhjelp til lavinntektsfamilier som tross fullførte integreringsforløp ikke blir selvhjulpne på grunn av høye levekostnader i kommunen.  

Bærum har svært lave stønadslengder for mottakere i aldersgruppen 18-24 år. Stønadslengden for mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde er imidlertid økende og ligger nå over ASSS snittet. Andelen langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt øker også. Bærum har opprettet et mottaks-team som har demmet opp for økningen i antall mottakere hvilket betyr at det trolig er en større andel tyngre mottakere tilbake. Denne utviklingen antas å være hovedårsaken, og dermed kostnadsdriveren, til økningen i enhetskostnadene. Andelen deltakere som går til arbeid/skole/utdanning etter endt KVP går klart opp fra 2016 til 2017.

Sykefraværet i Bærum er 11,6 %, og ligger nå over ASSS-snittet.