Publisert: 14.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall samferdsel. Bærum

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om samferdsel i Bærum

Bærum hadde svært høye utgifter til vinterdrift, som nok er hovedforklaringen på at kostnadsnivået er rett under snitt selv om de andre utgiftene var svært lave.

Kartlegging av tilstand og vedlikeholdsetterslep på de kommunale vegene viser likevel at Bærum har høyest andel veger med akseptabel tilstand og minst vedlikeholdsetterslep på det kommunale vegnettet.

Brutto driftsutgifter uten avskrivning per meter kommunal veg gikk opp fra kr 184,50 i 2015, til kr 194,15 i 2016 og kr 214,17 i 2017, det var 3 % under snitt.  

Kommunen har nesten ikke ført driftsutgifter på arter til vedlikehold for kommunale veger i 2017 i forhold til gjennomsnittet, men har god tilstand på de kommunale vegene og minst vedlikeholdsetterslep per meter veg av alle kommunene i ASSSBærum har bevisst ført utgifter til rehabilitering til vegdekker som ordinære driftsutgifter og ikke på art for vedlikehold.  

Bærum har nest lavest ressursbruk fra driftsbudsjettet til vegdekker med bare kr 6,40 per meter veg kompenseres mer i 2017 med kr 90 per meter veg i investeringsmidler til vedlikehold og rehabilitering av vegdekker, men samla investeringer til kommunale veger sett over en 5-årsperiode er stabilt 28 % under snitt. Kostnader til avskrivninger 11,3 % under snitt indikerer likevel at Bærum har investert under snitt til det kommunale vegnettet i flere år. Uten utgifter til vedlikehold og vinterdrift har Bærum kr 105 per meter veg til ordinære driftsoppgaver. 

Tallgrunnlaget viser at Bærum har lave utgifter til drift per meter kommunal veg, med unntak av svært høye driftsutgifter til vinterdrift. Spørsmålet er om kommunen også har de høyeste kvalitetskravene.

Bærum bør vurdere om den lave vedlikeholdsinnsatsen fra driftsbudsjettet må styrkes når/om det høye investeringsnivået til vedlikehold reduseres.

Her finner du mer informasjon

Figurene nedenfor inneholder flere detaljer.

Brutto driftsutgifter uten avskrivninger per meter kommunal vei 2017. Manuelt rapportert til KS

Samferdsel: Driftsutgifter uten avskrivninger kommunal veg 2017

Samferdsel: vedlikehold, rehabilitering- og investeringer kommunal vei uten avskrivninger i 2017