Publisert: 30.08.2018

Endret: 30.08.2018

Hva er en produksjonsindeks?

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Produksjonsindeks grunnskole

Tabell 1. Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 1 viser Bærums score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Resultatene for nasjonale prøver er gjennomsnittet av engelsk, lesing og regning og resultatene for eksamen er gjennomsnittet av skriftlig engelsk, matematikk, norsk og norsk sidemål. Resultatene er korrigert for sosioøkonomiske variable som forskjeller i andel barn med enslig forsørger og innbyggernes utdanningsnivå. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent.

I 2017 var Bærums produksjon innenfor grunnskole 2,7 prosent høyere enn ASSS-snittet. Bærum scoret høyest på indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO som lå 14,8 prosent over ASSS-snittet. Bærum hadde ingen indikatorer med score under ASSS-snittet.

Tabell 2 viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Bærum har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Bærum ned med 0,4 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,7 prosent.

I Bærum gikk indikatoren elever og nasjonale prøver 8. trinn mest ned med 2,7 prosent, der svakere resultater bidro med -2,9 prosent og elevtallet gikk opp med 0,3 prosent. Motsatt gikk indikatoren nasjonale prøver 5. trinn mest opp med 1,2 prosent, der sterkere resultater bidro med 0,9 prosent.

Tabell 2. Prosentvis endring i produksjon grunnskole fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks barnehager

Tabell 3. Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 2 viser Bærums score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehager.

I 2017 var Bærums produksjon innenfor barnehager 4,4 prosent lavere enn ASSS-snittet. Bærum scoret lavest på indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning som lå 13,5 prosent under ASSS-snittet.

Tabell 4 viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Bærum har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Bærum ned med 0,3 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,5 prosent.

Indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning gikk ned med 5,1 prosent. Motsatt gikk indikatoren leke- og oppholdsareal opp ned med 2,6 prosent.

Tabell 4. Endring i produksjon barnehager fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks barnevern

Tabell 5. Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 3 viser Bærums score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

I 2017 var Bærums produksjon innenfor barnevern 16,1 prosent lavere enn ASSS-snittet. Bærum scoret lavest på indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet som lå 29,7 prosent under ASSS-snittet og indikatoren barn omfattet av barnevernsundersøkelse som lå 23,0 prosent under. Bærum scoret høyest på indikatoren barn med tiltak som har fått utarbeidet tiltaksplan som lå 4,9 prosent over ASSS-snittet.

Tabell 6 viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Bærum har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Bærum oppmed 3,1 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,6 prosent.

I Bærum gikk indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet mest opp med 11,8 prosent og indikatoren barn med tiltak som har fått utarbeidet tiltaksplan gikk opp med 7,4 prosent. Motsatt gikk indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder ned med 1,8 prosent.

Tabell 6. Endring i produksjon barnevern fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks kommunehelse

Tabell 7. Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 4 viser Bærums score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

I 2017 var Bærums produksjon innenfor kommunehelse 0,2 prosent høyere enn ASSS-snittet. Bærum hadde høyest score på indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst som lå 13,9 prosent over ASSS-snittet. Bærum hadde lavest score på indikatoren årsverk av ergoterapeuter som lå 23,3 prosent under ASSS-snittet.

Tabell 8 viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Bærum har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Bærum opp med 1,8 prosent, mens ASSS-snittet økte med 3,2 prosent.

I Bærum gikk indikatoren gravide som har møtt til svangerskapskontroll mest opp med 3,8 prosent og indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse opp til 4 års alder gikk opp med 3,6 prosent. Motsatt gikk indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst mest ned med 5,0 prosent.

Tabell 8. Endring i produksjon kommunehelsetjeneste fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Tabell 9. Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 5 viser Bærums score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg.

I 2017 var Bærums produksjon innenfor pleie og omsorg 4,3 prosent lavere enn ASSS-snittet. Bærum hadde lavest score på indikatoren timer støttekontakt som lå 36,2 prosent under ASSS-snittet og indikatoren tidsbegrenset oppholdsdøgn i institusjon lå 31,5 prosent under. Bærum hadde høyest score på indikatoren timer helsetjenester i hjemmet som lå 59,9 prosent over ASSS-snittet og indikatoren timer omsorgslønn lå 17,8 prosent over. 

Tabell 10 viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Bærum har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Bærum ned med 7,5 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,3 prosent.

I Bærum gikk indikatorene tidsbegrenset oppholdsdøgn institusjon, fysioterapeuttimer per uke og timer dagsenter ned med over 30 prosent. Indikatoren timer helsetjenester i hjemmet gikk opp med 12,5 prosent og var den eneste indikatoren som viste økning.

Tabell 10. Endring i produksjon pleie og omsorg fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Tabell 11. Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 6 viser Bærums score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester.

I 2017 var Bærums produksjon innenfor sosiale tjenester 0,8 prosent lavere enn ASSS-snittet. Bærum hadde lavest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere 25 år og over som lå 8,9 prosent under ASSS-snittet. Bærum hadde høyest score på indikatoren mottakere av kvalifiseringsstønad som lå 15,2 prosent over ASSS-snittet.

Dokumentasjon og mer informasjon

Lenkeblokk Icon Nærmere om produksjonsindekser og effektivitet 2017