Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg. Bærum

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år  

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

For denne aldersgruppen har Bærum hjemmetjenestebrukerne med høyest bistandsbehov av alle ASSS-kommunene, 9 % over snittet. Utgiftene til hjemmetjenester ligger også over snittet, både per bruker og per innbygger i alderen 0-66 år. 

Tall for tjenester til utviklingshemmede (TTU) viser at Bærum har blant de laveste andelene av utviklingshemmede i befolkningen i ASSS, og at utgiftene per utviklingshemmet er høyest i nettverket. Andel av utviklingshemmede over 18 år som bor i bolig med fast tilknyttet personale hele døgnet er høyest i nettverket. Utgiften per beboer er imidlertid under gjennomsnittet. Bærum er vertskommune etter HVPU-reformen, men vertskommunebeboerne er holdt utenfor i disse tallene. 

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

Hjemmetjenestemottakerne 67 år og eldre har et registrert bistandsbehov som er 9 % høyere enn gjennomsnitt ASSS, noe som er høyest i nettverket. Utgiftene til hjemmetjeneste i denne alderen ligger høyt i nettverket, både per innbygger og per bruker.  

Bærum ligger lavere enn ASSS gjennomsnitt når det gjelder legetilgang i institusjon, og dette har gått ned siden 2016. Bærum bruker i snitt 0,44 timer pr. uke pr. beboer i sykehjem, mens ASSS-snittet var 0,62 timer.