Publisert: 06.09.2018

Grunnlaget for tallene som refereres her er SSBs konsernregnskapsstatistikk, jf. nærmere redegjørelse om formål og datagrunnlag i egen boks. Hovedtrekkene i utviklingen i Oslo kommunes økonomi 2015-2017 kan leses ut av figur og tabell.

Hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi 2015-2017

Korte definisjoner

Korte definisjoner av begrepene som brukes i figurene nedenfor:

* Brutto driftsresultat tilsvarer forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter, det vil si overskudd på årets drift før renter og avdrag. Nedgang i brutto driftsresultat skyldes at driftsutgiftene øker mer enn inntektene og vice versa.

* Renteinntekter omfatter renteinntekter, finansielle gevinster og utbytte

* Renteutgifter omfatter renteutgifter og finansielle tap

* Netto avdrag omfatter avdragsutgifter og utlån fratrukket mottatte avdrag på utlån

* Netto driftsresultat viser overskudd på årets drift etter renter og avdrag

* Netto investeringsutgifter er sum investeringsutgifter fratrukket sum investeringsinntekter

* Overskudd før lån viser hvordan årets drift og investeringer påvirker netto fordringer (eller lånegjeld). Det beregnes som netto driftsresultat og renteinntekter fratrukket renteutgifter og netto investeringsutgifter.

Bærums brutto driftsresultat gikk noe ned fra 2016 til 2017, et resultat av at driftsutgiftene har økt prosentvis mer enn driftsinntektene. Netto driftsresultat i 2017 utgjorde 970 mill. kroner eller 9,4 prosent av driftsinntektene, noe som var 0,8 prosentenheter høyere enn i 2016. Nedgangen i brutto driftsresultat ble mer enn oppveid av økte renteinntekter og reduserte rente- og avdragsutgifter fra 2016 til 2017, noe som ga et høyere netto driftsresultat i 2017 enn i 2016.

Over- eller underskudd før lån viser hvordan årets drifts- og investeringsregnskap påvirker netto fordringer. I 2017 hadde Bærum et overskudd før lån på 335 mill. kroner eller 3,3 prosent av driftsinntektene. Det var praktisk talt samme andel av driftsinntektene som i 2016, noe som kan forklares med at nedgangen i brutto driftsresultat og økningen i netto investeringsutgifter fra 2016 til 2017 ble oppveid av økte renteinntekter og reduserte renteutgifter. 

Hovedtall for drift og investering

Figuren og tabellen over fanger ikke opp hvordan premieavviket påvirker finansieringsbehovet. I 2017 ga premieavviket isolert sett Bærum et økt finansieringsbehov på 4 mill. kroner, mens premieavviket ga økt finansieringsbehov på 100 mill. kr i 2016 og økt finansieringsbehov på 31 mill. kr i 2015.

Sammenlikning av hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (eks. Oslo) 2015-2017

I kapittelet over så vi på utviklingen i hovedtrekkene i Bærum kommunes økonomi. I dette kapittelet ser vi på i hvilken grad utviklingen i hovedtrekkene i Bærum kommunes økonomi avviker fra de andre ASSS-kommunene. For å unngå at Bærum sammenliknes med seg selv, er Bærum utelatt fra gjennomsnittstallene for ASSS-kommunene. Også Oslo er utelatt.

Figuren under viser avvik mellom hovedtallene for drift og investering mellom Bærum og de øvrige ASSS-kommunene. Figuren er bygget opp slik at positive verdier betyr at Bærum enten har høyere inntekter, lavere utgifter, høyere overskudd eller lavere underskudd enn de andre ASSS-kommunene. På tilsvarende måte vil endringer i indikatorene over tid bety at Bærum har hatt en annen utvikling enn de andre ASSS-kommunene.

Figuren under viser at Bærum hadde høyere brutto driftsresultat før avskrivninger enn de øvrige ASSS-kommunene alle år i perioden 2015-2017, og at differansen i forhold til de øvrige ASSS-kommunene var den samme i 2017 som året før. I 2017 var Bærums brutto driftsresultat 3,7 prosentenheter eller om lag 380 mill. kroner høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene. 

Figuren over viser videre at Bærum hadde litt høyere renteinntekter enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017. Bærum hadde imidlertid også noe lavere renteutgifter og avdragsutgifter dette året. Alt dette bidro til at Bærum hadde høyere netto driftsresultat enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017.Bærums netto driftsresultat var 4,9 prosentenheter eller om lag 500 mill. kroner høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene.

Bærum hadde høyere netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017, og Bærums netto investeringsutgifter gikk opp i forhold til de øvrige ASSS-kommunene fra 2016 til 2017. I 2017 var Bærums netto investeringsutgifter 1,2 prosentenheter eller om lag 120 mill. kroner høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene.

Bærum hadde lavere overskudd før lån enn de øvrige ASSS-kommunene alle år i perioden 2015-2017. For 2017 skyldes dette at Bærum hadde høyere brutto driftsresultat, høyere renteinntekter og lavere renteutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene, mens høyere netto investeringsutgifter trakk i motsatt retning.

Bærums overskudd før lån gikk ned i forhold til de øvrige ASSS-kommunene fra 2016 til 2017. Dette kan i sin helhet forklares med at Bærums netto investeringsutgifter gikk opp i forhold til de øvrige ASSS-kommunene.  

Premieavviket ga Bærum et finansieringsbehov i 2017 som var om lag 35 mill. kr høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene. I 2016 var Bærums finansieringsbehov om lag 110 mill. kroner høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene, mens det i 2015 var om lag 80 mill. kroner høyere. Dette fanges ikke opp av figuren.