Grunnlaget for tallene som refereres her er SSBs konsernregnskapsstatistikk, jf. nærmere redegjørelse om formål og datagrunnlag i egen boks. Hovedtrekkene i utviklingen i Oslo kommunes økonomi 2015-2017 kan leses ut av figur og tabell.

Hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi 2015-2017

Bærums brutto driftsresultat gikk noe ned fra 2016 til 2017, et resultat av at driftsutgiftene har økt prosentvis mer enn driftsinntektene. Netto driftsresultat i 2017 utgjorde 970 mill. kroner eller 9,4 prosent av driftsinntektene, noe som var 0,8 prosentenheter høyere enn i 2016. Nedgangen i brutto driftsresultat ble mer enn oppveid av økte renteinntekter og reduserte rente- og avdragsutgifter fra 2016 til 2017, noe som ga et høyere netto driftsresultat i 2017 enn i 2016.

Over- eller underskudd før lån viser hvordan årets drifts- og investeringsregnskap påvirker netto fordringer. I 2017 hadde Bærum et overskudd før lån på 335 mill. kroner eller 3,3 prosent av driftsinntektene. Det var praktisk talt samme andel av driftsinntektene som i 2016, noe som kan forklares med at nedgangen i brutto driftsresultat og økningen i netto investeringsutgifter fra 2016 til 2017 ble oppveid av økte renteinntekter og reduserte renteutgifter. 

Hovedtall for drift og investering

Figuren og tabellen over fanger ikke opp hvordan premieavviket påvirker finansieringsbehovet. I 2017 ga premieavviket isolert sett Bærum et økt finansieringsbehov på 4 mill. kroner, mens premieavviket ga økt finansieringsbehov på 100 mill. kr i 2016 og økt finansieringsbehov på 31 mill. kr i 2015.

Sammenlikning av hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (eks. Oslo) 2015-2017

I kapittelet over så vi på utviklingen i hovedtrekkene i Bærum kommunes økonomi. I dette kapittelet ser vi på i hvilken grad utviklingen i hovedtrekkene i Bærum kommunes økonomi avviker fra de andre ASSS-kommunene. For å unngå at Bærum sammenliknes med seg selv, er Bærum utelatt fra gjennomsnittstallene for ASSS-kommunene. Også Oslo er utelatt.

Figuren under viser avvik mellom hovedtallene for drift og investering mellom Bærum og de øvrige ASSS-kommunene. Figuren er bygget opp slik at positive verdier betyr at Bærum enten har høyere inntekter, lavere utgifter, høyere overskudd eller lavere underskudd enn de andre ASSS-kommunene. På tilsvarende måte vil endringer i indikatorene over tid bety at Bærum har hatt en annen utvikling enn de andre ASSS-kommunene.

Figuren under viser at Bærum hadde høyere brutto driftsresultat før avskrivninger enn de øvrige ASSS-kommunene alle år i perioden 2015-2017, og at differansen i forhold til de øvrige ASSS-kommunene var den samme i 2017 som året før. I 2017 var Bærums brutto driftsresultat 3,7 prosentenheter eller om lag 380 mill. kroner høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene. 

Figuren over viser videre at Bærum hadde litt høyere renteinntekter enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017. Bærum hadde imidlertid også noe lavere renteutgifter og avdragsutgifter dette året. Alt dette bidro til at Bærum hadde høyere netto driftsresultat enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017.Bærums netto driftsresultat var 4,9 prosentenheter eller om lag 500 mill. kroner høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene.

Bærum hadde høyere netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017, og Bærums netto investeringsutgifter gikk opp i forhold til de øvrige ASSS-kommunene fra 2016 til 2017. I 2017 var Bærums netto investeringsutgifter 1,2 prosentenheter eller om lag 120 mill. kroner høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene.

Bærum hadde lavere overskudd før lån enn de øvrige ASSS-kommunene alle år i perioden 2015-2017. For 2017 skyldes dette at Bærum hadde høyere brutto driftsresultat, høyere renteinntekter og lavere renteutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene, mens høyere netto investeringsutgifter trakk i motsatt retning.

Bærums overskudd før lån gikk ned i forhold til de øvrige ASSS-kommunene fra 2016 til 2017. Dette kan i sin helhet forklares med at Bærums netto investeringsutgifter gikk opp i forhold til de øvrige ASSS-kommunene.  

Premieavviket ga Bærum et finansieringsbehov i 2017 som var om lag 35 mill. kr høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene. I 2016 var Bærums finansieringsbehov om lag 110 mill. kroner høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene, mens det i 2015 var om lag 80 mill. kroner høyere. Dette fanges ikke opp av figuren.