Publisert: 17.09.2018

Endret: 17.09.2018

Bærum hadde et netto driftsresultat i 2017 på 9,4 prosent. Dette var en økning fra året før. Samtidig gikk kommunens netto investeringsutgifter svakt opp i forhold til inntektene fra 2016 til 2017. Bærums overskudd før lån var dermed om lag det samme i 2017 som i 2016. Kommunens netto gjeld gikk ned fra 18 prosent av inntektene i 2016 til 14 prosent i 2017. 

Når vi sammenlikner resultatene i Bærum i 2017 med de øvrige ASSS-kommunene utenom Oslo i gjennomsnitt, så hadde ikke de øvrige ASSS-kommunene den økningen i netto driftsresultat som Bærum hadde. Bærum hadde høyere netto driftsresultat enn de øvrige ASSS-kommunene i hele perioden 2015 til 2017, og forskjellen økte i 2017. Samtidig hadde Bærum høyere vekst i netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene. Bærum hadde i 2017 høyere netto investeringsutgifter sett i forhold til inntektene enn de øvrige ASSS-kommunene etter å ha ligget under både 2015 og 2016. I 2017 hadde Bærum en netto gjeld som var om lag 44 prosentenheter lavere enn de øvrige ASSS-kommunene målt forhold til driftsinntektene. I 2016 var forskjellen på om lag 42 prosentenheter. 

Inntektene i Bærum var om lag 3 prosent høyere enn landsgjennomsnittet når vi korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov etc. Bærums netto driftsresultat var relativt høyt også når vi tar hensyn til Bærums inntektsnivå. Motsatt hadde kommunen relativt lave netto driftsutgifter i grunnskole og relativt lave netto renteutgifter og avdrag. Målt i prosent hadde Bærum relativt sett lavest utgifter til barnevern. 

Når vi ser på sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Bærum i 2017 om lag 2 ½ prosent lavere enn ASSS-snittet, mens effektiviteten var om lag 3 prosent lavere enn ASSS-snittet. I 2017 var det en nedgang i Bærum kommunes produksjon av tjenester på om lag 3 prosent, samtidig som Bærum hadde en nedgang i effektivitet på om lag 5 ½ prosent. 

I 2017 hadde Bærum høyest produksjon innenfor grunnskole. Samtidig var kommunen mest effektiv innenfor grunnskole og minst effektiv innenfor barnevern og pleie og omsorg. Innenfor grunnskole var produksjonen i Bærum om lag 2 ½ prosent høyere enn ASSS-snittet og effektiviteten om lag 10 prosent høyere enn ASSS-snittetBarnevern var den tjenesten der Bærum hadde lavest tjenesteproduksjon i 2017 med om lag 16 prosent under ASSS-snittet. Barnevern var også den tjenesten der Bærum hadde lavest effektivitet med om lag 11 ½ prosent under ASSS-snittetLikevel var det innenfor barnevern at Bærum hadde sterkest økning i produksjon av tjenester fra 2016 til 2017 med om lag 3 prosent. Det var innenfor pleie og omsorg at Bærum hadde størst nedgang i produksjon fra 2016 til 2017 med om lag 7 ½ prosent. Samtidig gikk effektiviteten innenfor pleie og omsorg ned med om lag 8 ½ prosent.