Publisert: 14.09.2018

Bærum kommune har over tid hatt de beste resultater på nasjonale prøver i ASSS-nettverket og er blant kommunene som har hatt lavest andel elever med spesialundervisning. Samtidig er gjennomsnittlig gruppestørrelse blant de største, og kommunen har lavest netto driftsutgifter per elev i ASSS-nettverket. Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner, og det kan være nærliggende å peke på slike forhold som forklaring på resultatene i Bærum. For Bærum sin del viser imidlertid SSB sin skole- og kommunebidragsindikator for grunnskolen av 2017, at kommunens faktiske bidrag til elevenes læring også er høy.

Bærum kommune har de siste årene satset særlig på digitalisering av læringsarbeidet og på skoleutvikling knyttet til læreres arbeidshverdag. Stikkord for utviklingsarbeidet har vært sosial utjevning, tidlig innsats, psykososialt læringsmiljø og god tilpasset opplæring.

 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.