Publisert: 11.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall kommunehelse. Bærum

Tjenesteprofil 1 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Tjenesteprofil 2 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

 

Prioritering og behov

Bærum prioriterer kommunehelsetjenester høyt selv om veksten fra 2016 til 2017 har vært lavere enn snittet for ASSS-kommunene. Kommunen nærmer seg gjennomsnittet. I 2016 var Bærum høyest på netto driftsutgifter per innbygger til kommunehelsetjenesten, men i 2017 ligger både Trondheim og Drammen høyere enn Bærum.

Kommunens ressursbruk er 6 % høyere enn ASSS-snittet i 2017 og var 8 % høyere i fjor. Netto drifts-utgifter til kommunehelse er 8 % høyere enn snittet, men har sunket med 3 % fra 2016 i forhold til de andre kommunene. Dette skyldes at veksten i nettoutgifter for kommunehelsetjenester i Bærum er lav i 2017; den var på 4,0 %, mens snittet for ASSS var 6,9 %. Imidlertid var veksten i utgifter til forebyggende arbeid på 21,8 % fra 2016 til 2017, og her var gjennomsnittet for ASSS på 11,8 %.

Bærum prioriterer forebygging høyt. Forklaringen på økningen fra 2016 til 2017 er flere: Fysio- og ergoterapitjenesten har dreid noe av sitt arbeid fra funksjon 241 til funksjon 233; 3 fysioterapiårsverk samt 0,5 årsverk ergoterapi er flyttet fra behandling til forebygging. Dette er en bevisst dreining. I tillegg har enhet Barn og unge flyttet deler av sin stab fra funksjon 232 (Helsestasjon/skolehelsetjeneste) til funksjon 233 (forebyggende arbeid). Dette gjelder cirka 4 årsverk.

Dekningsgrader

Årsverkstall for Bærum viser at innsatsen pr. innbygger har økt i treårsperioden, bare med unntak av årsverk ergoterapeuter. Legeårsverk har økt noe, men kommunen ligger betydelig lavere enn ASSS-snitt. Kommunen har imidlertid ledig liste-kapasitet. Den samlede årsverksinnsatsen for fysio- og ergoterapeuter har vært stabil i perioden fra 2015 til 2017.

Reduksjonen i årsverk ergoterapeuter per innbygger skyldes hovedsakelig at befolkningen har økt. Antall årsverk av ergoterapeuter har vært stabilt.

Fysio – og ergoterapitjenesten

Økningen i årsverk fysioterapeuter per innbygger forklares med at tjenesten fikk en seksjonsleder som er fysioterapeut i 2017, samt at Helsetjenester for barn og unge ansatte en fysioterapeut i en prosjekt-stilling på heltid. Bærum er imidlertid fortsatt på ASSS-gjennomsnittet for kommunale fysioterapeuter.. For antall private fysioterapeuter pr. innbygger er det en liten nedgang som skyldes at befolkningen har økt. Her ligger kommunen fortsatt over gjennomsnittet, men nærmer seg dette snittet.

Legetjenesten

Bærum kommune dimensjonerer fastlegetjenesten i henhold til demografi og befolkningstall. Målet er en normert liste-kapasitet på 7 %. Kommunen jobber bevisst for å redusere antall solopraksiser, fordi faglig miljø er viktig, og vil fremover arbeide med å øke tilgjengeligheten i fastlegeordningen.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Bærum ligger høyest av alle ASSS kommunene når det gjelder årsverk helsesøstre totalt pr 10 000 innb. Grunnlagstallene viser en vesentlig økning fra 2016 til 2017. Denne styrkingen av tjenesten er vedtatt politisk og har til hensikt å styrke det forebyggende- og helsefremmende arbeidet.

Årsverkstallene som ligger i KOSTRA inkluderer ansatte i permisjon, vikarer og timelønnede. Kommunen har undersøkt med SSB og fått tilbakemelding om at fravær også med. Det betyr at dersom kommunen har en i fødselspermisjon og en vikar for vedkommende, så teller begge. Bærum har mange i permisjon og dermed mange vikarer.

Årsverksinnsatsen i helsestasjonen 0-5 år spesielt har økt noe i Bærum, men mindre enn ASSS-snittet.

Indikatoren årsverk totalt på helsestasjonen pr. 1000 innbyggere 0-5 år (profil 2), viser at kommunens årsverksinnsats på helsestasjonen er betydelig lavere enn gjennomsnittet i nettverket.

Årsverksinnsatsen i skolehelsetjenesten har økt noe, men også her mindre enn snittet for ASSS. Tallene for årsverksinnsatsen i skolehelsetjenesten pr. 1000 innbygger i aldersgruppen 6-20 år, viser imidlertid at Bærum har større innsats her enn gjennomsnittet for ASSS.  Av elevene på 1. trinn har 98 % gjennomført helseundersøkelse.

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Sykefraværsprosenten har gått opp siden i fjor, fra 8,7 % til 9,0 %, og kommunen er om lag som gjennomsnittet for ASSS-kommunene i 2017.

Andelen besøk til familier med nyfødte innen 2 uker etter hjemkomst er 99,8 % i 2017, og det er nær høyest av ASSS-kommunene.  Også på de andre undersøkelsene på helsestasjonen har kommunen høy gjennomføringsgrad.

Målt produksjon pr årsverk i helsestasjonen 0-5 år, er 7 % høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Også i 2015 og 2016 var Bærum høy og over gjennomsnittet på denne indikatoren.